મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી જી.ટી.પંડયા
શ્રી જી. ટી. પંડ્યા(આઈ. એ. એસ.)
હોદો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી રાજકોટ
સ૨નામું:રેશકોર્ષ ચોક, એસ.પી. ઓફીસની સામે જીલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧
ફોન નં:૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮
મોબાઇલ નં:૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫
ફેકસ નં:૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮
ઈ મેઈલ:ddo-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688783