મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી અનીલ રાણાવાસીયા
  • ડીડીઓ નામશ્રી અનીલ રાણાવાસીયા (આઈ. એ.એસ)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી રાજકોટ
  • સ૨નામુંરેશકોર્ષ ચોક, એસ.પી. ઓફીસની સામે જીલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧
  • ફોન નં ૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮
  • ફેકસ નં૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮
  • મોબાઈલ નંબ૨- ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫
  • ઈ મેઈલddo-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713779