મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • ડીડીઓ નામશ્રી જી. ટી. પંડ્યા(આઈ. એ. એસ.)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી રાજકોટ
  • સ૨નામુંરેશકોર્ષ ચોક, એસ.પી. ઓફીસની સામે જીલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧
  • ફોન નં ૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮
  • ફેકસ નં૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮
  • મોબાઈલ નંબ૨૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫
  • ઈ મેઈલddo-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 697801