મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેઅઘિકારીશ્રીઓની નામાવલી

જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી રાજકોટ તરીકે હોદૃો ઘારણ કરનાર અઘિકારીશ્રીઓની નામાવલી


ક્રમનામતારીખ
થી સુધી
1શ્રી બી. ટી. ત્રિવેદી (આઈ.એ.એસ.)01/04/196321/06/1965
2શ્રી કે. વી. શાહ (આઈ.એ.એસ.)22/07/196524/09/1968
3શ્રી આર. આર. માંકડ28/11/196808/05/1969
4શ્રી વી. બી. બુચ (આઈ.એ.એસ.)18/07/196915/05/1971
5શ્રી એન. એમ. બીજલાણી (આઈ.એ.એસ.)01/06/197121/12/1973
6શ્રી એ. એસ. ત્રિવેદી22/12/197306/06/1974
7શ્રી એ. કે. પ્રધાન (આઈ.એ.એસ.)07/06/197423/02/1976
8શ્રી એસ. જી. ભટ્ટ (આઈ.એ.એસ.)24/02/197602/07/1976
9શ્રી એ. પ્રસાદ (આઈ.એ.એસ.)02/07/197628/12/1976
10શ્રી એન. પી. પરીખ30/12/197625/05/1977
11શ્રી વાદીભાઈ પટેલ26/05/197730/10/1980
12શ્રી પી. વી. વ્યાસ13/11/198004/11/1981
13શ્રી કે. ડી. મેહતા21/11/198130/09/1982
14શ્રી રાજીવ ટાકરૂ (આઈ.એ.એસ.)13/11/198231/01/1985
15ડો. કે. એન. શેલાત (આઈ.એ.એસ.)01/02/198505/08/1986
16શ્રી એચ. કે. દાસ (આઈ.એ.એસ.)14/08/198603/12/1986
17શ્રી એમ. સી. જોષી (આઈ.એ.એસ.)23/01/198731/12/1987
18શ્રી વિરાટ એમ. વોરા (આઈ.એ.એસ.)01/01/198807/07/1989
19શ્રી બી. કે. શાહ (આઈ.એ.એસ.)07/07/198931/07/1991
20શ્રી આર. પી. ગુપ્તા (આઈ.એ.એસ.)31/07/199107/05/1992
21શ્રી એમ. વી. વૈદ્ય (આઈ.એ.એસ.)07/05/199231/03/1993
22શ્રી એ. એ. નાગોરી (આઈ.એ.એસ.)31/03/199308/11/1994
23શ્રી મનોજ અગ્રવાલ (આઈ.એ.એસ.)09/11/199429/04/1995
24શ્રી અનિતા કરવાલ (આઈ.એ.એસ.)29/04/199528/05/1997
25શ્રી બી. ડી. જોષી (આઈ.એ.એસ.)09/06/199701/10/1997
26શ્રી જી. એસ. રોર (આઈ.એ.એસ.)08/10/199716/07/1999
27શ્રી પી. એન. પટેલ (આઈ.એ.એસ.)06/12/199924/02/2001
28શ્રી એમ. વી. જોષી (આઈ.એ.એસ.)26/02/200118/04/2002
29શ્રી અશ્ર્વિનીકુમાર (આઈ.એ.એસ.)19/04/200201/06/2005
30શ્રી એમ. એ. નરમાવાલા (આઈ. એ. એસ.)01/06/200501/04/2008
31શ્રી જય પ્રકાશ શિવહરે (આઈ.એ.એસ.)01/04/200810/11/2009
32શ્રી નલિન ઉપાધ્યાય (આઈ.એ.એસ.)11/11/200904/09/2012
33ડો. ધવલ પટેલ (આઈ.એ.એસ.)05/09/201225/02/2015
34શ્રી મનોજ કોઠારી (આઈ.એ.એસ.)03/03/201527/06/2016
35શ્રી જી. ટી. પંડ્યા (આઈ.એ.એસ.)27/06/2016

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682446