ગતિશીલ ગુજરાત

વર્ષ ૨૦૧૪- ૧૫ માં ગતિશીલ ગુજરાત: લક્ષ્ય ૧૦૦ દિવસ

આ પ્રોગ્રામ અન્વયે રાજકોટ જીલ્લામાં આઈ.સી.ડી.એસ. વિભાગ માં ઓછા તથા અતિ ઓછા વજન વાળા કુલ ૧૩,૨૯૫ બાળકો ની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ જસદણ તથા ગોંડલ સી.એમ.તી.સી. માં કુલ ૬૨ બાળકો ને સારવાર આપવામાં આવી છે. તેમજ ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ ની શાળા એ જતી તથા શાળાએ ન જતી કુલ ૩૭,૦૦૮ કિશોરીઓને લોહતત્વ (IFA) ની ગોળીઓ આપવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ

આ કાર્યક્રમ હેઠળ, રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ નું આયોજન કુલ ૭૩૨ ગામ માં,


આ.વા.કે. ની સ્વચ્છતા - (૧૬૧૯ આ.વા.કે. કુલ)

બાળ દિન - (૭૩૨ ગામ)

વાત્સલ્ય દિવસ - (૭૩૨ ગામ)

કિશોરીઓને આરોગ્ય ની પોષણ શિક્ષણ,

આર.બી. એસ. કે. ના ડોક્ટર દ્વારા બાળકો ની (અતિ તથા મધ્યમ કુપોષિત) આરોગ્ય તપાસ કરવા માં આવી – કુલ ૧૩,૨૯૫ બાળકો.

વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ


તા. ૧-૦૮-૧૪ થી ૭-૦૮-૧૪ માં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં તમામ આ.વા.કે. માં ઉપસ્થિત તમામ માતાઓને સ્તનપાનની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. જેમા ધાવણ બાળકનુ કુદરતી પોષણ, ધાવણમા રહેલ કોલેસ્ટ્રોમનુ મહત્વ, નિયમિત ધવરાવવાથી માતાને માનસિક શાંતિ, જન્મથી ૬ માસ સુધી ફક્ત સ્તનપાન જેવા મહત્વના મુદ્દા આવરી લેવામા આવ્યા હતા. માતાઓએ બહોળા પ્રમાણમાં હાજરી આપી હતી. ઉત્સાહ પુર્વક સાંભળીને અંતમા કાર્યક્રમ વિશેના તેમના અભિપ્રાય આપ્યા.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682323