મુખપૃષ્ઠગોલ્‍ડન ગોલ ૨૦૧૦

ગોલ્‍ડન ગોલ ૨૦૧૦


નવી સહકારી મંડળીઓની રચના કરી ખેડુતોની સવલતો વધારવી
સને - ૨૦૧૦ સુધીમાં રાજકોટ જિલ્‍લાના તમામ ગામોમાં ખેત ધિરાણ
સહકારી મંડળીઓ રચાય તેવા પ્રયત્‍નો કરવા
સ્‍વાન્‍તઃ સુખાય પ્રોજેકટ
દરેક સહકારી મંડળીઓનાં કમ્‍પાઉન્‍ડમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ વૃક્ષોનું
રોપણ કરી અને ઉછેરવા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707374