શ્રી વિજય રૂપાણી

શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

જીલ્લા વિષે

ગુજરાત રાજયના સૌરાષ્ટ્ર વિભાગના ૧૧ જિલ્લાઓ છે. જે પૈકી રાજકોટ જિલ્લો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની મઘ્યામાં આવેલો છે તે ર૦.પ૮ ઉત્તર અક્ષાંશથી ર૨.૩૦ ઉત્તર અક્ષાંશ વચ્ચે તેમજ ૭૦.૮૦ પૂર્વે રેખાંશથી ૭૧.૪૦ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલ છે. દ્ગિકલ્પ સૌરાષ્ટ્રની બરોબર મઘ્ય્માં આવેલ આ જિલ્લાની ઉત્તરે કચ્છનો અખાત અને મોરબી, પૂર્વમાં સુરેન્દ્ગનગર અને ભાવનગર જિલ્લાઓ, દક્ષિણે જૂનાગઢ અને અમરેલી જિલ્લાઓ અને પશ્ચિમે જામનગર જિલ્લાઓ આવેલ છે.રાજકોટ જિલ્લામાં કૂલ ૧૧ તાલુકાઓ આવેલ છે. ગુજરાતની કૂલ ૮ મહાનગરપાલિકાઓ પૈકી એક રાજકોટ મહાનગરપાલિકા છે...

વધારે...
  • તાલુકાઓ- ૧૧
  • ગ્રામ પંચાયત- ૫૯૨
  • સાક્ષરતા- ૭૨.૫૯%
  • ગ્રામ્ય વિસ્તાર- ૧૧ર૦૩ ચો.કી.મી.
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૨,૪૬,૮૨૪
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of Unity

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710650