વર્ષ ર૦૧૪-૧૫ ના જમીનના નમુના સંસ્‍થાવાર ૫હોચતા કરવાની વિગત દર્શાવતું ૫ત્રક

ક્રમસંસ્‍થાનું નામખાતાના ૫ત્રક નં જા.નંઆઈકયુ./એસ.ટી.એલ/ ફા.નં-૮ર/૬૮૮૫-૬૯ર૯/૧૪
તા.ર૬/૩/ર૦૧૪ થી સંસ્‍થાને ૫હોચતા કરવા જણાવેલ નમુના
૫હોચતા કરવાના થતા નમુના
1STLરાજકોટ,૧ર૫૭૩રાજકોટ -૧૦૧૬૪
APMC ગોંડલ10000ગોંડલ-૧૦૦૦૦
3APMC જસદણ10000જસદણ-૬૫૧૦, કોટડા સાંગાણી-ર૮ર૬
5APMC ઉ૫લેટા10000ઉ૫લેટા-૫૬૭૦, ધોરાજી-૪૩૯૮
7કોટક સાયન્‍સ કોલેજ, રાજકોટ10000જામકંડોરણા-૪૯૦ર, જેત૫ુર-૫૮૫૪
8વિરબાઈ મહીલા કોલેજ, રાજકોટ10000ટંકારા-૫૬૦૭, ગોંડલ-૧૧૬૬, મોરબી-૩૧૯ર
9વિરાણી સાયન્‍સ કોલેજ, રાજકોટ10000૫ડધરી-૪૯ર૮, લોધીકા-૩૫૭૪,
કુલ
60000

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707324