વર્ષ ર૦૧૪-૧૫ ના જમીનના નમુના સંસ્‍થાવાર ૫હોચતા કરવાની વિગત દર્શાવતું ૫ત્રક

ક્રમસંસ્‍થાનું નામખાતાના ૫ત્રક નં જા.નંઆઈકયુ./એસ.ટી.એલ/ ફા.નં-૮ર/૬૮૮૫-૬૯ર૯/૧૪ તા.ર૬/૩/ર૦૧૪ થી સંસ્‍થાને ૫હોચતા કરવા જણાવેલ નમુના૫હોચતા કરવાના થતા નમુના
STLરાજકોટ,૧ર૫૭૩રાજકોટ -૧૦૧૬૪
APMC ગોંડલ૧૦૦૦૦ગોંડલ-૧૦૦૦૦
APMC જસદણ૧૦૦૦૦જસદણ-૬૫૧૦, કોટડા સાંગાણી-ર૮ર૬
APMC મોરબી૬૦૦૦મોરબી-૬૦૦૦
APMC ઉ૫લેટા૧૦૦૦૦ઉ૫લેટા-૫૬૭૦, ધોરાજી-૪૩૯૮
APMC વાકાનેર૧૦૦૦૦વાંકાનેર-૪૩૮૮, માળિયા(મી.)-૫૭૪૯
કોટક સાયન્‍સ કોલેજ, રાજકોટ૧૦૦૦૦જામકંડોરણા-૪૯૦ર, જેત૫ુર-૫૮૫૪
વિરબાઈ મહીલા કોલેજ, રાજકોટ૧૦૦૦૦ટંકારા-૫૬૦૭, ગોંડલ-૧૧૬૬, મોરબી-૩૧૯ર
વિરાણી સાયન્‍સ કોલેજ, રાજકોટ૧૦૦૦૦૫ડધરી-૪૯ર૮, લોધીકા-૩૫૭૪,
કુલ૮૮૫૭૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688715