મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેમહત્વના નજીકનાં શહેરો

મહત્વના નજીકનાં શહેરો

 
શહેરનું નામ   રાજકોટ
શહેર વિશે વિસ્તૃત માહિતી   -
શહેર ૫ર કેવી રીતે ૫હોંચવું   લોધીકા રોડ રસ્તાએથી જોડાયેલ તાલુકા સ્થળ છે. એસ.ટી. તેમજ અન્ય ખાનગી વાહન ઘ્વારા ૫હોચી શકાય છે.
અંતર કિ.મી. (જિલ્લા કક્ષાએથી) ૩૦ કિમી
બસ / ટ્રેનની માહિતી   એસ.ટી.બસ
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707349