રાજકોટ જિલ્લાની વસ્તિ- ૨૦૧૧ ની માહિતી અને ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા

ક્રમતાલુકાનું નામગામની કુલ વસ્તિગ્રામ પંચાયતની સુખ્યાગામોની સંખ્યા
જેતપુર૧૨૮૮૩૮૪૮૪૮
ઘોરાજી૭૦૩૫૧૩૦૩૦
ઉપલેટા૧૦૦૭૩૩૫૧૫૧
જામકંડોરણા૭૮૧૩૦૫૦૫૦
ગોંડલ૧૭૩૩૫૩૭૯૮૧
જસદણ૧૫૭૫૦૦૫૯૫૯
કોટડા સાંગાણી૯૦૪૬૦૪૨૪૨
લોઘીકા૫૭૪૧૫૩૭૩૭
રાજકોટ૧૯૬૪૨૮૯૦૯૫
૧૦પડઘરી૭૪૭૮૧૬૦૬૦
૧૧વિછિંયા૧૧૮૮૩૫૪૬૪૬


૧૨૪૬૮૨૪૫૯૨૫૯૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707341