રાજકોટ જિલ્લાની વસ્તિ- ૨૦૧૧ ની માહિતી અને ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા

ક્રમતાલુકાનું નામગામની કુલ વસ્તિગ્રામ પંચાયતની સુખ્યાગામોની સંખ્યા
જેતપુર૧૨૮૮૩૮૪૮૪૮
ઘોરાજી૭૦૩૫૧૩૦૩૦
ઉપલેટા૧૦૦૭૩૩૫૧૫૧
જામકંડોરણા૭૮૧૩૦૫૦૫૦
ગોંડલ૧૭૩૩૫૩૭૯૮૧
જસદણ૧૫૭૫૦૦૫૯૫૯
કોટડા સાંગાણી૯૦૪૬૦૪૧૪૧
લોઘીકા૫૭૪૧૫૩૭૩૭
રાજકોટ૧૯૬૪૨૮૯૦૯૫
૧૦પડઘરી૭૪૭૮૧૬૦૬૦
૧૧વિછિંયા૧૧૮૮૩૫૪૬૪૬
  ૧૨૪૬૮૨૪૫૯૧૫૯૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 697773