કેસ સારવાર અને કૃત્રિમ બીજદાન (A.I.)M

માહે જુલાઇ ૨૦૧૪ અંતિત તાલુકાવાઇઝ સારવાર અને કૃત્રિમ બીજદાન

ક્રમ તાલુકો સારવાર કૃત્રિમ બીજદાન (A.I.)
રાજકોટ૧૭૫૮૭૧૧
ગોંડલ૨૫૪૬૭૬૩
જેતપુર૨૫૧૯૯૫૭
ધોરાજી૧૭૧૫૨૨૫
ઉપલેટા૩૧૯૩૪૫૧
જામ કંડોરણા૬૮૮૧૨૦
લોધીકા૧૪૭૪૪૬૨
કોટડા સાંગાણી૧૦૧૮૭૩૫
જસદણ૩૧૯૧૧૧૫૭
૧૦વાંકાનેર૧૪૩૩૧૩૩
૧૧મોરબી૧૫૬૧૨૫૯
૧૨ટંકારા૧૦૬૪૫૭૫
૧૩માળીયા મિંયાણા૨૯૮૫૧૪
૧૪પડધરી૨૦૨૯૯૮૧
કુલ ૨૭૧૭૪૭૫૪૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688743