પશુ સારવાર કેમ્પોની વિગત

ક્રમ યોજનાનું નામ વર્ષ૨૦૧૪-૧૫ નો કેમ્પનો લક્ષ્યાંકયોજનાનો લાભ કઇ રીતે લઇ શકાય ?
પશુ આરોગ્ય મેળા કેમ્પ ૨૫૦કેમ્પનાં સ્થળે બિમાર પશુને લઇ જવાથી
સંકલ્પ પત્ર યોજના- પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર કેમ્પ ૫૦જાતીય રોગવાળા પશુને કેમ્પનાં સ્થળે લઇ જવાથી
જિ.પં.સ્વભંડોળ યોજનાનાં કેમ્પ ૨૮કેમ્પનાં સ્થળે બિમાર પશુને લઇ જવાથી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713784