મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયત
પ્રમુખનું નામ :શ્રી નિલેશભાઈ ઠાકરશીભાઈ વિરાણી, પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયત
સરનામું:પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત, રાજકોટ
ફોન નં:૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૨૨
ફેકસ નં:૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮
મો.નં. -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682333