મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જાહેર પ્રતિનિધિઓ

જાહેર પ્રતિનિધિઓ
રાજકોટ જિલ્‍લા પંચાયતના ચુંટાયેલ ૫દાધિકારીશ્રોઓની નામોની યાદી


ક્રમ સભ્‍યશ્રી નું નામ હોદૃો મોબાઇલ નંબર
શ્રી નિલેશભાઇ ઠાકરશીભાઇ વિરાણી પ્રમુખશ્રી ૯૪૨૭૨૦૭૨૦૭
શ્રી અવસરભાઇ નાનજીભાઇ નાકીયા ઉપ પ્રમુખશ્રી ૯૯૧૩૩ ૮૪૫૫૬
શ્રીમતી રાણીબેન બચુભાઇ સોરાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૩૮૩૭૮
શ્રીમતી હેતલબેન રણજીતભાઇ ગોહેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૮૪૬૬૮૪૯
શ્રી નાનજીભાઇ માધાભાઇ ડોડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૨૦૦૭૨
શ્રી મગનભાઇ સીદાભાઇ મેટાળીયા સભ્યશ્રી ૯૭૨૭૯૭૨૧૦૮
શ્રીમતી વાલીબેન કાળુભાઇ તલાવડીયા સભ્યશ્રી ૯૯૭૯૭૪૦૬૭૮
શ્રીમતી હંસાબેન વિપુલભાઇ વૈશ્નવ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૧૩૫૧૦૫
શ્રીમતી કીરણબેન કિશોરભાઇ આંદીપરા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૯ ૩૦૬૮૨
૧૦શ્રીમતી ભાવનાબેન સેજુલભાઇ ભૂત સભ્યશ્રી ૯૯૭૯૨ ૪૬૪૬૮
૧૧શ્રી ચંદુભાઇ મોહનભાઇ શીંગાળા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૩૬૧૩૭
૧૨શ્રી સોમાભાઇ પીઠાભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૭૩૭૮ ૭૭૯૩૦
૧૩શ્રી મનોજભાઇ વલ્‍લભભાઇ બાલધા સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૭૩૮૩૬૭
૧૪શ્રીમતી વજીબેન રામાભાઇ સાંકળીયા સભ્યશ્રી ૮૧૫૬૦૭૧૦૨૧
૧૫શ્રીમતી મઘુબેન પંકજભાઇ નસીત સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૨૧૫૨૭૬
૧૬શ્રીમતી ધ્રુપદબા કુલદિપસિંહ જાડેજા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૦ ૬૯૪૧૦
૧૭શ્રી નારણભાઇ નાથાભાઇ સેલાણા સભ્યશ્રી ૯૭૨૫૮૫૨૯૯૯
૧૮શ્રીમતી અલ્‍પાબેન અર્જુનભાઇ ખાટરીયા સભ્યશ્રી ૯૭૧૪૦૫૫૫૫૫
૧૯શ્રી નાથાભાઇ રવજીભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૬૩૮૩૩૭૧૪૭
૨૦શ્રીમતી અર્ચનાબેન પરેશભાઇ સાકરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૩૨૨૮૬૪
૨૧શ્રીમતી સોનલબેન ભરતભાઇ શીંગાળા સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૨ ૮૫૭૨૪
૨૨શ્રીમતી શિલ્‍પાબેન મનોજભાઇ મારવાણીયા સભ્યશ્રી ૯૯૧૩૨૫૭૯૦૦
૨૩શ્રી અર્જુનભાઇ ઘનશ્‍યામભાઇ ખાટરીયા સભ્યશ્રી ૯૭૧૪૦ ૫૫૫૫૫
૨૪શ્રીમતી ભાનુબેન ધીરૂભાઇ તળપદા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૬ ૯૧૧૧૧
૨૫શ્રી બાલુભાઇ હાજાભાઇ વિંઝુડા સભ્યશ્રી ૯૧૦૪૦૦૭૧૨૫
૨૬શ્રીમતી સોનલબેન સવજીભાઇ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૩૭૪૭૪૦
૨૭શ્રી કિશોરભાઇ પોપટભાઇ પાદરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૮૭૪૧૧૪
૨૮શ્રી વિનુભાઇ જીવાભાઇ ધડુક સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૨૫૦૨૭૫
૨૯શ્રી પરસોતમભાઇ કચરાભાઇ લુણાગરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૨૮૦૧૧૮૧૧
૩૦શ્રીમતી રેખાબેન જીજ્ઞનેશભાઇ પટોળીયા સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૦૪૨૧૪૪
૩૧શ્રીમતી હંસાબેન મનજીભાઇ ભોજાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૮૯૭૬૫૩
૩૨શ્રી સુભાષભાઇ વલ્‍લભભાઇ માકડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૩૭૮૮૦૬
૩૩શ્રી ધીરૂભાઇ ભગવાનજીભાઇ પાઘડાળ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૪૮૦૧૦
૩૪શ્રીમતી કુસુમબેન પ્રવિણભાઇ ચૌહાણ સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૮૬૮૬૫૬
૩૫શ્રી ચતુરભાઇ ભીખાભાઇ રાજપરા સભ્યશ્રી ૯૭૨૭૪૯૫૦૫૬
૩૬શ્રી વિપુલભાઇ ભીખુભાઇ ધડુક સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૫ ૪૯૧૯૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682291