મુખપૃષ્ઠસહકારના પુનઃ રચિત સિધ્‍ધાંતો

સહકારના પુનઃ રચિત સિધ્‍ધાંતો


(૧)સ્‍વૈ‍ચ્‍છિક અને ખુલ્‍લુ સભ્‍યપદ
(૨)સભાસદોનો લોકશાહી અંકુશ
(૩)સભાસદોની આર્થિક સહ ભાગીદારી
(૪)સ્‍વાયતતા અને સ્‍વતંત્રતા
(પ)શિક્ષણ, તાલીમ અને માહિતી
(૬)સહકારી સંસ્‍થાઓ વચ્‍ચે સહકાર
(૭)સમાજ પરત્‍વે ઉત્તરદાયિત્‍વ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713758