મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


શાખા નુ નામઆંકડા શાખા
શાખા નું સરનામુજીલ્લા પંચાયત કચેરી આંકડા શાખા, રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીશ્રી વી. બી. માંડલીયા
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૧૩૧૨ ઈન્ટર કોમ નંબર- ૧૬૧ અને ૨૦૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૧૩૧૨

અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી વી. બી. માંડલીયાજીલ્લા આંકડા અધિકારી૨૮૧૨૪૪૧૩૧૨૦૨૮૧૨૪૪૧૩૧૨ ૯૮૭૯૨૫૦૬૪૦dso-ddo-raj@gujarat.gov.in
શ્રી કુ.ડી.બી. ચુડાસમા સંશોધન અધિકારી ૨૮૧૨૪૪૧૩૧૨૦૨૮૧૨૪૪૧૩૧૨ -dso-ddo-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710611