મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જીલ્લા આંકડા અધિકારી આ શાખાના વડા છે.
જીલ્લાને લગતી તમામ આંકડાકીય માહિતી એકત્ર કરવાની કામગીરી.
જીલ્લા આયોજન મંડળની કામગીરીમા મદદ કરે છે.
જીલ્લાના આયોજનના કાર્યોનુ મોનીટરીંગ
૨૦ મુદા અમલીકરણ ની સમીતીના સભ્યસચિવશ્રી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710634