મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાતાલુકાવાર વસ્‍તી અને વસ્‍તીની ગીચતા

રાજકોટ જિલ્લાની વસ્તિ- ૨૦૧૧ ની માહિતી અને ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા


ક્રમતાલુકાનું નામગામની કુલ વસ્તિગ્રામ પંચાયતની સુખ્યાગામોની સંખ્યા
જેતપુર૧૨૮૮૩૮૪૮૪૮
ઘોરાજી૭૦૩૫૧૩૦૩૦
ઉપલેટા૧૦૦૭૩૩૫૧૫૧
જામકંડોરણા૭૮૧૩૦૫૦૫૦
ગોંડલ૧૭૩૩૫૩૭૯૮૧
જસદણ૧૫૭૫૦૦૫૯૫૯
કોટડા સાંગાણી૯૦૪૬૦૪૧૪૧
લોઘીકા૫૭૪૧૫૩૭૩૭
રાજકોટ૧૯૬૪૨૮૯૦૯૫
૧૦પડઘરી૭૪૭૮૧૬૦૬૦
૧૧વિછિંયા૧૧૮૮૩૫૪૬૪૬


૧૨૪૬૮૨૪૫૯૧૫૯૮
અ.નં. તાલુકાનું નામ વિસ્‍તાર ચો. કિ.મી.માં કુલ વસતિ વસતિની ગીચતા દર ચો. કિ.મી. દીઠ ગામોની સંખ્‍યા શહેરોની સંખ્‍યા
વસતિવાળા ઉજ્જડ કુલ
માળીયા-મીંયાણા૭૭૦.૦૦૮૩.૪૭૧૧૦૮૪૭૪૭
મોરબી૧૦૬૪.૬૬૩,૨૬,૯૯૫૩૦૭૭૯૭૯
ટંકારા૬૧૬.૫૭૮૪.૫૧૭૧૩૭૪૭૪૭
વાંકાનેર૧૧૦૩.૧૦૧,૮૬,૦૧૩૧૬૯૧૦૦૧૦૦
પડધરી૫૫૪.૨૭૭૩,૦૯૨૧૩૨૫૭૫૭
રાજકોટ૧૦૭૨.૩૦૧૧,૩૭,૯૮૪૧૦૬૧૯૧૯૨
લોધીકા૩૭૩.૨૦૪૬,૨૭૬૧૨૪૩૮૩૮
કોટડા સાંગાણી૪૪૭.૦૦ ૭૯,૮૪૭૧૭૯૪૧૪૧
જસદણ૧૩૨૬.૪૦ ૨,૬૨,૯૫૫૧૯૮૧૦૧૧૦૧
૧૦ગોંડલ૧૧૯૩.૬૦૨,૬૫,૯૫૪૨૨૩૮૦૮૧
૧૧જામકંડોરણા૫૬૦.૩૦૭૫,૭૨૯૧૩૫૪૭૪૭
૧રઉપલેટા૮૩૯.૩૦૧,૭૦,૨૭૫૨૦૩૪૯૪૯
૧૩ધોરાજી૪૮૪.૯૦૧,૪૯,૦૦૬૩૦૭૩૦૩૦
૧૪જેતપુર૬૩૭.૩૦૨,૨૭,૭૬૭૩૫૭૪૭૪૭

જિલ્‍લાનું કુલ૧૧૦૪૨.૯૦૩૧,૬૯,૮૮૧૨૮૩૮૫૪૮૫૬ ૧૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713751