મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

તાલુકાવાર વસ્‍તી અને વસ્‍તીની ગીચતા
ગ્રામ્ય/ શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ
વસ્‍તી જૂથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ
વસ્‍તી જૂથ મુજબ ગામોનું વર્ગીકરણ
શહેરોની વસ્‍તી
પાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તી વાળા ગામો
કામ કરનારા અને નહી કરનારાઓ મુજબનું વર્ગીકરણ
કામ નહી ક૨નારાઓનું વર્ગીક૨ણ
વય જુથ મુજબ વસતિનું ટકાવારીમાં વર્ગીકરણ
વસ્તી જુથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ - ૨૦૧૧
વસ્તી જુથ મુજબ ગામોનું વર્ગીકરણ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ શહેરી વસ્તી
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કામ કરનારા અને નહી કરનારાઓ નું વર્ગીકરણ​
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કામ ન કરનારાઓ નું વર્ગીકરણ​
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે વય જુથ મુજબ વસતીનું ટકાવારીમાં વર્ગીકરણ​
૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે પાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્તીવાળા ગામોની સુચી અને તેની વસ્તીની માહીતી​

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710661