મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાઆરોગ્ય તબીબી અધિકારીઓ

આરોગ્ય તબીબી અધિકારીઓમોબાઇલ નંબર

ક્રમ તબીબી અધિકારીનું નામ પ્રા.આ.કેન્દ્ર / એલો. ડીસ્પે.નું નામ શેનાનિષ્‍ણાંત સરનામુ ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો. શ્રી દીપક વી. બાવરવા ખાખરેચી  જનરલ ખાખરેચી ૦૨૮૨૯-૨૮૭૭૩૭ ૯૮૭૯૦૧૮૯૫૪
વૈઘ શ્રી ઉર્વશી વાધડીયા વવાણીયા  જનરલ વવાણીયા ૦૨૮૨૯-૨૮૪૭૪૫ ૯૮૨૫૮૫૦૫૮૫
ડો. શ્રી શિવશંકર રામ સરવડ  જનરલ સરવડ ૦૨૮૨૯-૨૮૫૭૨૬ ૯૮૭૯૬૨૨૬૯૪
વૈઘ શ્રી મનિષા સોલંકી બગથળા  જનરલ બગથળા ૦૨૮૨૨-૨૮૬૭૨૩ ૯૪૨૭૨૨૨૨૦૧
વૈઘ રીપલ ઉધરેજા રાજપર  જનરલ રાજપર ૦૨૮૨૨-૨૨૫૫૯૨ ૯૮૯૮૧૧૨૧૩૬
વૈઘ શ્રી રાજેશ કુંડારીયા જેતપર(મ)  જનરલ જેતપર(મ) ૦૨૮૨૨-૨૭૫૭૪૬ ૯૨૨૮૨૧૧૨૨૭
ડો. શ્રી ડી.જી.બાવરવા ખરેડા  જનરલ ખરેડા ૦૨૮૨૨-૨૮૯૫૫૦ ૯૮૨૫૨૩૫૦૮૫
વૈઘ હર્ષદબા સરવૈયા નેકનામ  જનરલ નેકનામ ૦૨૮૨૨-૨૭૩૨૦૭ ૯૯૨૪૦૨૪૩૭૨
ડો.શ્રી ઉમેશકુમાર મંડલ લુણસર  જનરલ લુણસર ૦૨૮૨૮-૨૮૪૭૪૧  
૧૦ ડો.શ્રી પપુકુમાર સિંધ મેસરીયા  જનરલ મેસરીયા ૦૨૮૨૮-૨૭૧૫૧૩  
૧૧ ડો.શ્રી ધીરેન્દ્રકુમાર તિથવા  જનરલ તિથવા ૦૨૮૨૮-૨૮૩૭૬૮ ૯૪૨૭૨૩૩૪૮૨
૧૨ વૈઘ શ્રી જી.ડી.ભાલાળા સિંધાવદર  જનરલ સિંધાવદર ૦૨૮૨૮-૨૮૮૫૧૩ ૯૪૨૮૦૩૫૫૩૨
૧૩ વૈઘ શ્રી દર્શનાબા જાડેજા સરપદડ  જનરલ સરપદડ ૦૨૮૨૦-૨૮૫૬૩૮ ૯૩૭૪૪૪૧૦૪૪
૧૪ વૈઘ શ્રી જયેશ રામાવત ખોડાપીપર  જનરલ ખોડાપીપર ૦૨૮૨૦-૨૮૧૭૧૩ ૯૯૭૯૪૪૧૧૭૬
૧૫ ડો.શ્રી યોગેશકુમાર ખંડવી કુવાડવા  જનરલ કુવાડવા ૦૨૮૧-૨૭૮૪૨૪૮ ૯૮૭૯૩૫૧૮૪૮
૧૬ ડો.શ્રી ડી.એમ.કનેરીયા ગઢકા  જનરલ ગઢકા ૦૨૮૧-૨૭૮૧૪૨૩ ૯૮૨૪૬૭૬૧૦૫
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688755