મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાઆરોગ્ય તબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ (RBSK)

ક્રમ તબીબી અધિકારીનું નામ તાલુકો મોબાઇલ નં.
ડો.ગૌતમ.પી.મકવાણા ધોરાજી૯૬૦૧૯પ૯૦૭૯
ડો.ભાવિન ચૌહાણ ધોરાજી૯૯૭૮૧૮૧૪૪૨
ડો.નિકિતા દોંગા ધોરાજી૮૪૬૯૭૬૭૭૩૩
ડો.વિરાજ ગોહેલ ધોરાજી૯૪૨૭પપ૯૮૨૩
ડો.ધારાબેન પાનેલિયા ધોરાજી૮૨૩૮૬૨૦૧૭૭
ડો.રવિ વાઘસિયા ગોંડલ૭પ૭૩૦૦૩૭૪૮
ડો.દેવેન્‍દ્ર ચોહાણ ગોંડલ૭પ૭૩૦૦૩૭પ૨
ડો.રાહુલ ગોંડલીયા ગોંડલ૯૮૭૯૪૯૩૯૭૨
ડો.કીંજલ સખીયા ગોંડલ૯૪૨૬૭૮૭૧૯૧
૧૦ ડો.રીધ્‍ધી વણપરીયા ગોંડલ૭પ૭૩૦૦૩૭૪૯
૧૧ ડો.પિનલ પિપડીયા ગોંડલ૯૬૨૪૧૨૪૮૭૩
૧૨ ડો.મીરા કશેટીયા ગોંડલ૯૪૨૯૩૧૬૧પપ
૧૩ ડો.સંજય પટેલ જામકંડોણા ૯૯૦૪૦૩પ૭૭૧
૧૪ ડો.ગાયત્રી ટીંબડીયા જામકંડોણા૯૮૨પપ૧૨૧૦૭
૧૫ ડો.શ્રધ્ધા દેશાણી જામકંડોણા૯૮૨પ૬૧પપ૮૦
૧૬ ડો.સાગર જોષી જસદણ૯૦૧૬૪૧પ૪૧૨
૧૭ ડો.ઘનશ્યામ રાઘવાણી જસદણ૯૮૯૮૬૧૬પ૯૭
૧૮ ડો.રીના સાકરીયા જસદણ૯૦૩૩૯૨૩૧૬૧
૧૯ ડો.જસ્‍મીતા વેકરીયા જસદણ૯૪૨૮૨૨પ૪૯૨
૨૦ ડો.શીતલ મેનીયા જસદણ૯૯૭૮૦૦૭૯૨૧
૨૧ ડો.વિજય સાકરીયા જેતપુર૯૦૯૯૯૪૦૬૦પ
૨૨ ડો.રાજેશ બુટાની જેતપુર૯૮૭૯૯પ૦પ૬૦
૨૩ ડો.નિતિન કરેડ જેતપુર૯૦૯૯પ૭૮૯૯૯
૨૪ ડો.અર્પિતા ઠુંમર જેતપુર૯૧૦૪૦૬૩૪૬૩
૨૫ ડો.ભાવીશા આર. રૈયાણી જેતપુર૯૯૯૮પ૩૯૧૦પ
૨૬ ડો.રાધીકા એન. હીરપરા જેતપુર૯૭૧૨૮૧૮પ૮૯
૨૭ ડો.નેહલ ગોંડલીયા જેતપુર૯૭૨૩૦૮૮૬૯પ
૨૮ ડો.અજિત સિંહાર કોટડા સાંગાણી ૯૯૨પ૦૯૦૪૧૪
૨૯ ડો.આશીષ સાપરીયા કોટડા સાંગાણી ૯૪૨૮૨પ૯૧૩૩
૩૦ ડો.શિતલ રાનપરિયા કોટડા સાંગાણી ૯૪૨૮૨પ૯૧૩૩
૩૧ ડો.મોહીતસિંહ આર. જાડેજા લોધીકા ૯૭૧૨૬૧૪૬૯૮
૩૨ ડો.મીતલ વી. હાલપરા લોધીકા ૯૦૩૩૯૪૦૧૨૯
૩૩ ડો.રોહીત જોગી પડધરી ૭પ૭૩૦૦૨૧પ૯
૩૪ ડો.ધારા ગઢીયા પડધરી ૯૭૨૩૧૭૭૯૩૯
૩૫ ડો.જીગ્‍નેશ તલાટી રાજકોટ૯૮૭૯૧૬૬૮૬૯
૩૬ ડો.પ્રશાંત ચાંડપા રાજકોટ૮૯૦પ૬૮૩પ૩૭
૩૭ ડો.મીતલ એમ. કાકડીયા રાજકોટ૮૧૪૧૯૩૮૩૮૯
૩૮ ડો.અનીતા એમ. સેખડા રાજકોટ૯૭૨૭૨૨૮પ૧૮
૩૯ ડો. માનસી ઉંધાડરાજકોટ૮૧૪૧૯પ૨પ૨૭
૪૦ ડો.ગ્રીષ્મા વેકરીયા ઉપલેટા ૭૪૦પ૧૯૬૧૨પ
૪૧ ડો.પુજા વ્‍યાસ ઉપલેટા ૯૦૩૩૩૬પ૭૧૪
૪૨ ડો.રીધ્‍ધી સોનેજી ઉપલેટા ૮૮૬૬પ૬૦૦૩૭
૪૩ ડો.દિલીપ ઉમરાણીયા વીછીંયા ૯૪૨૭પ૬૧૨૭૪
૪૪ ડો.કુમાર અધેરા વીછીંયા ૭૮૭૮૧૯૮૦પપ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713777