મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાજન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી વર્ષ - ર૦૦૭
ક્રમ તાલુકાનુ નામ જિવિત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
    પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
માળીયા ૪૮૧ ૩૬૦ ૩૫ ૬૯ - - - -
મોરબી ૫૩૪૫ ૪૯૨૪ ૯૭૩ ૬૪૮ - - ૧૦ ૧૧
ટંકારા ૪૭૬ ૪૨૮ ૧૨૮ ૯૧ - - - -
વાંકાનેર ૧૪૯૦ ૧૨૭૩ ૨૧૫ ૧૫૬ - - 1
૫ડધરી ૭૩૨ ૬૭૧ ૧૮૬ ૧૧૯ - -
રાજકોટ ૭૮૨૧ ૬૭૦૯ ૪૧૮ ૨૮૬ - - - -
કોટડા સાંગાણી ૨૧૨ ૧૭૧ ૨૦૦ ૧૩૦ - - - -
જસદણ ૨૭૨૮ ૨૪૯૨ ૪૩૩ ૨૪૨ - -
જામકંડોરણા ૫૦૧ ૪૩૯ ૨૨૯ ૧૪૪ - - - -
૧૦ ગોંડલ ૪૩૮૩ ૩૫૬૯ ૮૦૪ ૬૨૧ - - ૬૩ ૫૬
૧૧ ઉ૫લેટા ૨૦૯૭ ૧૭૮૪ ૬૪૦ ૪૧૭ - -
૧૨ ધોરાજી ૧૮૫૬ ૧૫૮૬ ૫૬૦ ૪૪૭ - - ૧૦
૧૩ જેતપુર ૨૭૧૩ ૨૩૫૬ ૫૫૯ ૪૪૫ - -
૧૪ લોધીકા ૩૦૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૦૦ - - - -
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688768