મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાજન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી વર્ષ - 2016
અ. નં.તાલુકાનું નામ જીવિત જન્મ મરણ બાળ મરણ મ્રુત જન્મ
પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
1રાજકોટ1120900623427242600
2પડઘરી720645259208201600
3જસદણ23772022664477434441
4લોઘીકા270227202165151500
5કોટડા સાંગાણી281283273197241100
6ગોંડલ38033149115082041416036
7જેતપુર22651824922710473441
8ઘોરાજી14931315603509242678
9જામ કંડોરણા15413518915510900
10ઉપલેટા 1635144867257126121213
11વિછીયા11231044339261211400
કુલ1524112992589645002952488759

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713756