મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

ક્રમ તાલુકો પ્રા.આ.કેન્દ્ર / એલો. ડીસ્પે.નું નામ તબીબી અધિકારીનું નામ ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
માળીયા ખાખરેચી ડો.ભાવિન બી. ભટૃી ૦૨૮૨૯-૨૮૭૭૩૭ ૯૯૦૯૯૮૮૭૪૯
માળીયા વવાણીયા ડો. જયેશ રામાવત ૦૨૮૨૯-૨૮૪૭૪૫ ૯૯૦૯૯૮૮૭૦૮
માળીયા સરવડ ડો.શ્રી ઉમેશકુમાર મંડલ ૦૨૮૨૯-૨૮૫૭૨૬ ૯૯૦૯૯૮૮૭૦૬
મોરબી બગથળા ડો.ચિરાગ વી. અઘારા ૦૨૮૨૨-૨૮૬૭૨૩ ૯૯૦૯૯૮૮૭૮૫
મોરબી રાજપર ડો.દિપક વી. બાવરવા ૦૨૮૨૨-૨૨૫૫૯૨ ૯૯૦૯૯૮૮૭૦૩
મોરબી લાલપર ડો.ચેતન એલ.વારેવડીયા ૯૯૦૯૯૮૮૭૧૪
મોરબી ખરેડા ડો. ડી.જી.બાવરવા ૦૨૮૨૨-૨૮૯૫૫૦ ૯૯૦૯૯૮૮૭૦૨
મોરબી ભરતનગર ડો.હિરેન પી. વાંસદડીયા ૦૨૮૨૨-282101 ૯૯૦૯૯૮૮૭૨૬
ટંકારા નેકનામ ડો. અલ્‍પેશ કે. રુપારેલીયા ૦૨૮૨૨-૨૭૩૨૦૭ ૯૭૨૭૭૦૧૭૫૨
૧૦ વાંકાનેર લુણસર ડો. મનસુખ પી. બોચીયા ૦૨૮૨૮-૨૮૪૭૪૧ ૯૭૨૭૭૬૭૧૯૦
૧૧ વાંકાનેર મેસરીયા ડો. બ્રીજેશ ડી. મુગરા ૦૨૮૨૮-૨૭૧૫૧૩ ૯૭૨૭૭૮૩૬૧૩
૧૨ વાંકાનેર તિથવા ડો અલ્‍પા એચ. મહેતા ૦૨૮૨૮-૨૮૩૭૬૮ ૯૭૨૭૭૬૭૧૯૪
૧૩ વાંકાનેર સિંધાવદર ડો રીના જી. ધ્રાફાણી ૦૨૮૨૮-૨૮૮૫૧૩ ૯૭૨૭૭૮૩૬૦૯
૧૪ પડધરી સરપદડ ડો અનીલ ડી. નંદાસણા ૦૨૮૨૦-૨૮૫૬૩૮ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૭
૧૫ પડધરી ખોડાપીપર ડો. હીરેન ડી. રાજાણી ૦૨૮૨૦-૨૮૧૭૧૩ ૯૯૨૫૦૨૭૭૦૪
૧૬ રાજકોટ કોઠારીયા ડો. ગોવીંદ જી. અકબરી ૦૨૮૧-૨૭૮૪૨૪૮ ૯૯૦૯૯૫૩૧૩૨
૧૭ રાજકોટ ગઢકા ડો. હાર્દીક પી પટેલ ૦૨૮૧-૨૭૮૧૪૨૩ ૭૫૬૭૮૭૭૮૮૯
૧૮ રાજકોટ સરધાર ડો.શ્રી દીપક ચંદ્રપાલ ૦૨૮૧-૨૭૮૬૪૮૪ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૪
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688739