મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, તબીબી અધિકારીઓ

ક્રમતાલુકોપ્રા.આ.કેન્‍દ્રતબીબી અધિકારીનુંનામ (એમ.બી.બી.એસ.)મોબાઇલનં.તબીબી અધિકારીનુંનામ (આયુષ)મોબાઇલનં.
રાજકોટ બેડલા ડો.રીકંલ.બી.વીરડીયા ૯૬૮૭૬ ૦૮૯૬૧ ડો.દિપા જી.બોરીચા ૯૯૦૯૯ ૮૮૬૯પ
રાજકોટ સરધાર ડો.સાવન.એમ.ટીંમ્‍બડીયા ૯૯૦૯૯ ૮ર૯૯૪ ડૉ.વી.યુ.સોલંકી ૭૪૩૪૯૯૭પપ૩
રાજકોટ સણોસરા ડો.પી.પી.પટેલ ૯૯૦૯૯ ૮૨૯૮૯ - -
રાજકોટ ગઢકા ડો.એચ.પી.પટેલ ૭૫૬૭૮ ૭૭૮૮૯ ડો.ધ્રુવી.જે.પંડયા ૭૫૬૭૮ ૭૭૮૮૬
રાજકોટ કસ્‍તુરબાધામ ડૉ.પંકજ ગોસારા ૭૪૩૪૯ ૯૭પપર ડો.ભુમિતાબેન મકોડિયા ૯૧૦૬૨૩૯પ૧૮
રાજકોટ ખોખડદળ ડો.પી.આર.રામાણી ૯૯૦૯૯૮૭૭૬૬ ડો.પુનમ.આર.રૂધાણી ૯૯૦૯૯૮૭૭૦૪
પડધરી ખોડાપીપર ડો.ડેનીશ મારવાનીયા ૯૪૦૮૦ ૪૦૦૮૦ - -
પડધરી સરપદડ ડો.રવી કોટડીયા ૯૯૦૯૯ ૮૨૯૯૭ - -
પડધરી સાલપીપળીયા ડો.વૈભવ ગોરીયા ૭પ૬૭૮ ૭પ૮પ૪ ડો.પ્રદિપકુમાર.સોંદરવા ૭૪૩૪૯ ૯૭૪૮૧
૧૦ લોધીકા ખીરસરા ડો.એમ.ડી.માકડીયા ૯૯૦૯૯ ૮૭૮૧૧ ડો.જે.એમ.બોરખતરીયા ૯૯૦૯૯ ૮૭૮૨૭
૧૧ લોધીકા પારડી ડો.હર્ષિદા નામેરા ૯૭૨૭૧૬૧૬૩૦ ડો.એસ.એમ.જેતપરીયા ૯૯૧૩૯ ર૭૮૮૬
૧૨ લોધીકા પારડી - - ડો.ડી.એલ.મહેતા ૯૯૧૩૯ ૭ર૧૭૯
૧૩ લોધીકા નગરપીપળીયા ડો.સી.ટી.વૈશ્‍નવ ૭૪૩૪૯ ૯૭પ૪૪ ડો.પી.જી.ઠુંમર ૯૦૯૯૯ ૭૯૭૭૦
૧૪ ગોંડલગોમટાડૉ.વાય.પી.રાઠોડ૯૮૯૮૧૯૦૧૬૩--
૧૫ ગોંડલ સુલતાનપુર ડો.એન.ડી.ચુડાસમા ૯૭૨૭૭ ૦૮૩૨૧ - -
૧૬ગોંડલ શીવરાજગઢ ડો.મીલન.હાપલીયા ૯૭ર૭૭ ૦૮૩૦૧ - -
૧૭ ગોંડલ મોવિયા ડો.જયોતીબેન.કે.પટેલ ૯૯૦૯૯ ૮૭૭૦૬ - -
૧૮ ગોંડલ દેરડી ડૉ. મનીષ પી. રંગાણી - - -
૧૯ ગોંડલ મોટા દડવા ડો.સી.પી.બેલડીયા ૭પ૭૩૦ ૦૩૭૪૧ - -
૨૦ ગોંડલત્રાકુડાડૉ.વિમલ ચૌહાણ૭૨૦૨૯૩૭૬૯૩ડો.પી.ડી.સોલંકી ૯૯૦૯૯૮૭૭૦૩
૨૧ ગોંડલવાસાવડડો.મીલન.હાપલીયા i/c ૯૭ર૭૭ ૦૮૩૦૧ ડૉ.પી.એન.મેરજા ૯૭૨૭૭૦૮૩૩૧
૨૨ કોટડા સાંગાણી નવી મેંગણી ડો.સમીર ડી. દવે ૯૯૦૯૯ ૮૭૭૬૭ ડો.પી.જે.ઠાકર ૯૯૦૯૯ ૮૭૭૧૨
૨૩ કોટડા સાંગાણી રામોદ ડો.જયોતીબેન.કે.પટેલ i/c ૯૯૦૯૯ ૮૭૭૦૬ - -
૨૪ કોટડા સાંગાણી નારણકા ડો.ભુમિકા ટી. જોષી ૯૯૦૯૯ ૦૭૯ર૯ ડૉ.કે.પી.ચોથાણી ૯૮૨પપ૧૬૮૩૪
૨૫ જેતપુર જેતલસર - - ડો.એન.આર.કાછડીયા ૯૬૮૭૬ ૭પ૦૦૧
૨૬ જેતપુર મેવાસા - - ડો.સુશીલ.જી.કાનાણી ૯૦૯૯૯ ૬૩૧૪૪
૨૭ જેતપુર અમરનગર ડો.એચ.આર.સવાણી ૯૯૭૮૯ ૨૯૦૪૯ - -
૨૮ જેતપુર બોરડી સમઢીયાળા ડો.કુલદીપ.સાપરીયા ૯૯૭૮૯ ૨૯૦પ૮ ડો.રીના.એલ.કોયાણી ૯૯૦૯૯ ૬૩૧૪૧
૨૯ જેતપુરખીરસરાડો.એચ.આર.સવાણી i/c ૯૯૭૮૯ ૨૯૦૪૯ ડૉ.અલ્કાબેન ગોંડલીયા૯૬૮૭૬૭પ૦૨૩
૩૦ જામકંડોરણા રાયડી ડો.ક્રુપા.એચ.જાની ૯૦૯૯૯ ૬૩૧૪૬   
૩૧ જામકંડોરણા ચીત્રાવડ ડો.કુલદીપ.સાપરીયા i/c ૯૯૭૮૯ ૨૯૦પ૮   
૩૨ જામકંડોરણા ધોળીધાર ડો.ખુશ્બુ ડી. ગુણા ૭પ૭૩૦૧૯૯૪૭ - -
૩૩ જામકંડોરણા સાતોદડ ડો.ક્રુપા.એચ.જાની i/c ૯૦૯૯૯ ૬૩૧૪૬ - -
૩૪ ઉપલેટા કોલકી ડો.એચ.એન.પટેલ ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૦૩ ડો.ઝરણાબેન.એચ.વાછાણી ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૨૪
૩૫ ઉપલેટા મોટી પાનેલી ડો.એલ.જી.વાઢેર ૯૭૨૩૪ ૯૬૭૧૧ - -
૩૬ ઉપલેટા ઢાંક ડો.નયન એમ. લાડાણી ૯૭ર૭૭ ૦૮૬૧૦ - -
૩૭ ઉપલેટા ભીમોરા ડો.આર.બી.હુણ ૯૬૮૭૬ ૧૮ર૯૪ ડો.ગીતાબેન.એ. પરમાર ૯૭ર૭૭ ૦૮૬૦૪
૩૮ ધોરાજી પાટણવાવ ડો.પી.એમ.વાંછાણી ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૦૨   
૩૯ ધોરાજી સુપેડી ડો.કે.એન.સંબાદા ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૨૨   
૪૦ ધોરાજીકલાણાડો.પી.એમ.વાંછાણી i/c ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૦૨ ડો.ઉષા.છગ ૯૭૨૭૭ ૦૮૬૭૮
૪૧ જસદણ આટકોટ ડો.એસ.કે.ચૌધરી ૯૭૨૭૭ ૦૧૩૮૧ - -
૪૨ જસદણ સાણથલી ડો.એસ.કે. ચૌધરી I/c૯૭૨૭૭ ૦૧૩૮૧ - -
૪૩ જસદણ ભાડલા ડો.પી.કે.શર્મા ૭૫૬૭૮ ૭૫૮૫૫ - -
૪૪ જસદણ લીલાપુર ડૉ.અફ્ઝલ એચ.ખોખર ૯૫૧૨૦૦૮૪૪પ ડો.હિરેન રાજાણી ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૬
૪૫ જસદણ કનેસરા ડો.સી.કે.રામ ૯૯૦૯૯૮૭૮૪૪ - -
૪૬ જસદણ કમળાપુર ડો.ધવલ કે. ગોસાઈ ૮૧૪૦૭ ર૭૬૪પ - -
૪૭ જસદણ કાનપર ડો.શ્રધ્ધા એચ.વાઘેલા ૭પ૭૪૮૧૩૮૨૦ - -
૪૮ જસદણ વડોદ ડૉ.અફ્ઝલ એચ.ખોખર ૯૬૦૧૪ ૭૯રર૭ --
૪૯ વીછીંયા પીપરડી ડૉ.અમિત બી.દસાડીયા I/c ૯૦૩૩૮૧૩૮૨૭ ડૉ.જયતિ વી.બુચ ૯૪૨૯૪૬પ૮૮૯
૫૦ વીછીંયા ભડલી ડો.ડી.વી.ચંદ્રપાલ ૯૯૦૯૯ ૮ર૯૯૪ --
૫૧ વીછીંયા દેવધરી ડો.ડી.વી.ચંદ્રપાલ I/c ૯૯૦૯૯ ૮ર૯૯૪ --
૫૨ વીછીંયા મોઢુકા ડૉ.અમિત બી.દસાડીયા ૯૦૩૩૮૧૩૮૨૭ --
૫૩ વીછીંયા છાસીયા ડો.હર્ષદ.કન્‍જારીયા I/c ૮૧ર૮૦ ૯૯૧પ૪ ડો. મિરલ વી. દોંગા ૯૪૦૮૨પ૩૧૪૬
૫૪ વીછીંયા અમરાપુર ડો.હર્ષદ.કન્‍જારીયા ૮૧ર૮૦ ૯૯૧પ૪ --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713783