મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખા નુ નામઆરોગ્ય શાખા
શાખા નું સરનામુડો. યાજ્ઞીક રોડ, પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની ઓફીસ સામે,
આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત, રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, રાજકોટ.
ફોન નંબરર૪૭૯૧૪૮
ફેકસ નંબરર૪૪૩ર૩પ
અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડી. પી. ગોંડલીયાવહીવટી અધિકારીર૪૪૩ર૩પર૪૪૩ર૩પ ૯૭૨૭૭૦૧૯૬૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688470