મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રાન્ય વિસ્તારમાં વિવિધ આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ સુદ્રઢ બને તે માટે નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
માતા મૃત્યુમ દર ઘટાડવાના આશયથી માતા આરોગ્ય૮ કાર્યક્રમ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત સગર્ભાની વહેલી નોંધણી, ઘનુરની રસી, આર્યન ફોલીક એસીડની ગોળીઓનો કોર્ષ, દવાખાનામાં સંસ્થા કીય સુવાવડ જેવી વ્યીવસ્થાં ગોઠવવામાં આવેલ છે. જેના કારણે માતાઓમાં આવતી બીમારી અને મરણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયેલ છે. મિલેનીયમ ગોલ અનુસાર ર૦૧પ સુધીમાં માતા મૃત્યુઘ દર એક લાખ સુવાવડે ૧૦૦ થી નીચે લઇ જવાનો છે. હાલમાં રાજકોટ જિલ્લા‍નો માતા મૃત્યુ દર ૧૧૨ છે. નકકી કરેલ લક્ષ્ય સિધ્ધી કરવા માટે આરોગ્યી વિભાગ સતત પ્રયત્નાશીલ છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ૩૩૯૯૩ સગર્ભાની નોંધણી કરવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૩૦૬૩૦ (૯૯.૪પ% ) પ્રસૃતિ દવાખાનામાં થયેલ છે. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુલાઇ-૧૭ અંતીત ૧૧૮૧પ સગર્ભાની નોંધણી કરવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૮પર૧ (૯૯.પ૭% ) પ્રસૃતિ દવાખાનામાં થયેલ છે.
માતા મૃત્યુી દર ધટાડવા માટે દવાખાનામાં સુવાવડ થાય તે માટે ચિરંજીવી યોજના નીચે જિલ્લાૃના પ ખાનગી સ્ત્રીટ રોગ નિષ્ણાં તોને આ યોજના હેઠળ માન્ય કરવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત બી. પી. એલ. અને ગરીબ સગર્ભાઓ આ સરકાર માન્યલ દવાખાનામાં વિનામૂલ્યે પ્રસૂતિ કરાવી શકે છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ૩૭૦ સુવાવડ ખાનગી દવાખાનામાં લાભાર્થીઓએ લાભ લીધેલ છે. જયારે વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુલાઇ-૧૭ અંતીત ૧૦૭ સુવાવડ ખાનગી દવાખાનામાં લાભાર્થીઓએ લાભ લીધેલ છે.
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે પ્રસૃતિ વધારવા માટે જિલ્લામાં ભાડલા, ખીરસરા, ગોમટા, મેવાસા, મોટીપાનેલી એમ પાંચ ૨૪  ૭ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવામાં આવેલ છે. જ્યાં ૨૪ કલાક મફત પ્રસૃતિની સગવડતા છે. આ માટે તાલીમબધ્ધ સ્ટાફ મુકવામાં આવેલ છે.
ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભાઓને સગર્ભાવસ્થા્ દરમ્યા ન પોષક આહાર મળી રહે તે માટે અને માતા મૃત્યુન દર ધટાડવા આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત દવાખાનામાં સુવાવડ કરાવનાર ગરીબી રેખા હેઠળની તમામ સગર્ભાઓને રૂ. પ૦૦ ગ્રામ્ય કક્ષાએ અને રૂ. ૬૦૦ શહેરી કક્ષાએ લાભાર્થીઓને સહાય આપવામાં આવે છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ર૯૩૧ સગર્ભાઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુલાઇ-૧૭ અંતીત ૭૩૯ સગર્ભાઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે.
તમામ સગર્ભાઓને પોષક આહાર માટે, સંસ્થાાકીય પ્રસૂતિ વધે તે માટે તેમજ બાળકોનું સમયસર સંપૂર્ણ રસીકરણ થાય તે માટે આ યોજના વર્ષ : ર૦૧૧-૧ર થી અમલમાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત સગર્ભા માતાને વહેલી નોંધણી કરાવવા સબબ રૂ.ર૦૦૦, સરકારી દવાખનામાં પ્રસુતિ કરાવવાથી રૂ.ર૦૦૦ તથા બાળકનુ સંપૂર્ણ રસીકરણ કરાવવાથી રૂ.ર૦૦૦ એમ કુલ રૂ.૬૦૦૦ સહાય આપવામાં આવે છે.વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન સગર્ભાઓને ૧૦રર૩ પ્રસૂતાને લાભ આપવામાં આવેલ છે. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુલાઇ-૧૭ અંતીત ૨૨૧૩ સગર્ભાઓને પ્રસૂતાને લાભ આપવામાં આવેલ છે.
ગરીબીરેખા હેઠળના કુટુંબોને મફત સારવાર મળી રહે તે માટે રાષ્ટ્રીય સ્વારસ્થ્ય્ વીમા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત એક કુટુંબના પાંચ (પ) સભ્યોજને વા‍‍ર્ષિક ત્રીસ હજારની મર્યાદામાં સરકાર માન્યા નોંધાવેલ સરકારી અને ખાનગી દવાખાનામાં મફત સારવાર આપવામાં આવે છે. આ માટે વીમા કંપની તરફથી દરેક કુટુંબોને સ્માખર્ટ કાર્ડ આપવામાં આવેલ છે. જેનાથી લોકોને કેશ લેસ આરોગ્ય સેવાઓ મળે છે. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ જુન-૧૭ અંતીત દરમ્યાથન ૩૯૮૩ લાભાર્થીઓને રૂ.ર,૮૦,પર,૪૦૯ ની સારવાર આપવામાં આવેલ હતી.
મિલેનિયમ ગોલ અનુસાર ર૦૧પ સુધીમાં કુલ પ્રજનન દર ર.૧ ધટાડવાનું ધ્યેકય છે. હાલ રાજકોટનો કુલ પ્રજનન દર ર.૩ છે. પ્રજનન દર ધટાડવા માટે તેમજ જન્મર દર ધટાડવા અને વસ્તી વધારો રોકવા માટે કુંટુંબ કલ્યાછણ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત તમામ લાયક દંપતીઓને ઓપરેશન, આંકડી, નિરોધ અને ઓરલ પીલ્સા પૈકીની કોઇ એક પધ્્દ્રાતિ દંપતિને વિનામુલ્યે આપવામાં આવે છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન પપપ૦ કુટુંબ કલ્યા્ણ ઓપરેશન કરવામાં આવેલ હતા. તેમજ ૧૮પ૯૬ આંકડી મૂકવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ઓગષ્ટ-૧૭ અંતીત ૧૦૪ર કુટુંબ કલ્યાંણ ઓપરેશન કરવામાં આવેલ હતા. તેમજ ૭ર૩૬ આંકડી મૂકવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.
મિલેનીયમ ગોલ અનુસાર ર૦૧પ સુધીમાં બાળ મૃત્યુછ દર ઘટાડીને દર ૧૦૦૦ જન્મે૧ ૩૦ થી નીચે લઇ જવાનુ ધ્યેરય છે. રાજકોટ જિલ્લા૧માં હાલનો બાળ મૃત્યુલ દર ઘટાડવા માટે દવાખાનામાં બાળકનો જન્મ થવો, બાળક એક વર્ષનુ થાય ત્યા રે પહેલા સંપુર્ણ રસીકરણ, બાળકને જન્મન બાદ તુરતજ માતાનુ ધાવણ આપવુ. તેમજ છ માસ સુધી ફકત ધાવણ આપવુ તેવા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહયા છે. જેના કારણે જિલ્લાસના બાળ મૃત્યુે દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ૩૧૦૧પ (98.46 %) બાળકોનુ સંપુર્ણ રસીકરણ કરવામાં આવેલ છે. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુલાઇ-૧૭ અંતીત ૧૦૦૮ર (32.31 %) બાળકોનુ સંપુર્ણ રસીકરણ કરવામાં આવેલ છે.
બાળ મૃત્યુે દર અટકાવવા માટે બાલ સખા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત નવજાત શિશુને બાળ રોગ નિષ્ણાનત પાસે મફત સારવાર મળી રહે તે માટે જિલ્લાઅના ૩ ખાનગી બાળરોગ નિષ્ણાાત સાથે કરાર કરી માન્ય કરવામાં આવેલ છે. આ માટે રૂ.૧,૯૩,૯ર,૦૯ર (આર. સી. એચ.) ખર્ચ થયેલ છે.વર્ષઃ ર૦૧પ-૧૬ દરમ્યાન ૧૧૭૯ બાળકોને વિનામૂલ્યેત સારવાર આપવામાં આવેલ છે. તેમજ રૂ.૧૬,૦૮,૦૦૦/- (આર. સી. એચ.) ખર્ચ થયેલ છે.વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ર૮ બાળકોને વિનામૂલ્યેક સારવાર આપવામાં આવેલ છે. તેમજ રૂ.૮,૪૪,૦૦૦/- (આર. સી. એચ.) ખર્ચ થયેલ છે.
માતા અને બાળકને ઘર આંગણે વિનામૃલ્યે સેવાઓ મળી રહે તે માટે જિલ્લા૫ના તમામ ગામોમાં નકકી કરેલા ચોકકસ બુધવારે ( પ્રાથમિક આરોગ્યજ કેન્દ્રત અને સામુહીક આરોગ્યમ કેન્દ્ર ખાતે દર સોમવારે ) મમતા દિવસ યોજવામાં આવે છે. જેમાં સગર્ભા માતાની આરોગ્યો તપાસ, ધનુરની રસી, શકિતની ગોળીઓ મફત આપવામાં આવે છે. તેમજ બાળકોને તમામ રસીઓ મફત આપવામાં આવે છે. અને તમામ લાભાર્થીઓને આરોગ્યે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. વર્ષઃ ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન મમતા દિવસમાં કુલ ૮૭ર૦પ સગર્ભાઓને સેવાઓ આપવામાં આવી તેમજ ૧૩૬૬૯૪ બાળકોને સેવા આપવામાં આવી. વર્ષઃ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જુન-૧૭ અંતીત મમતા દિવસમાં કુલ ૨૧૪૫૯ સગર્ભાઓને સેવાઓ આપવામાં આવી તેમજ ૧૭૬૩૭૯ બાળકોને સેવા આપવામાં આવી.
મમતા સંદર્ભ કેન્દ્ર : મમતા દિવસને દિવસે સગર્ભાઓ તથા બાળકોને વધુ સારવારની જરૂરીયાત હોય તેમને તાલુકા કક્ષાએ દર ગુરુવારે બાળરોગ નિષ્ણાંત તથા સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંત દ્વારા વિનામુલ્યે સારવાર આપવામાં આવે છે.
સ્‍ટાફ પોઝીશન
રાજકોટ જિલ્લામાં સ્ટાફ પોઝીશન નીચે મુજબ છે.(તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)
ક્રમ કેડર મંજુર જગ્યા ભરેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા
તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર ૧૧
વહીવટી કમ હીસાબી અધિકારી
તબીબી અધિકારી, વર્ગ- ૨ પ૨ ૪૩
આયુષ તબીબ (એન.એચ.એમ.) ૨૯ ૨૯
આયુષ તબીબ (આર.બી.એસ.કે.) પ૮ ૪૪ ૧૪
જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ પ૪ ૪૧ ૧૩
લેબોરેટરી ટેકનિશિયન પપ ૪૬
એમ.પી.એચ.એસ. ૭૦ ૪૨ ૨૮
એફ.એચ.એસ. ૬૭ ૪૧ ૨૬
૧૦ એફ.એચ.ડબલ્યુ. ૩૩૯ ૨૭૬ ૬૩
૧૧ એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ. ૩૮૮ ૨૯૧ ૯૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707346