મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાશિબીર

શિબીર

શિબીરની માહિતી માહે-માર્ચ- ર૦૦૭-૦૮
ક્રમ વિગત માસીક કામગીરી વાર્ષકિ કામગીરી
ફકત મહીલા માટેની ગુરૂ શિબીર ૧૩૩ ૧૩૩
અન્ય માટેની ગુરૂ શિબીર ૮૪
કુલ શિબીર 1+2 ૧૩૩ ૪૧૬૩
હાજરી ૨૧૪૯ ૬૩૧૨
લઘુ શિબીર ૨૯૬ ૬૭૩
હાજરી ૨૭૧૧ ૧૧૩૬૫
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 694004