મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખા નુ નામઆયુર્વેદ શાખા જિ.પં. રાજકોટ
શાખા નું સરનામુસરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જિલ્લા પંચાયત ભવન (આરોગ્ય ભવન) રૂમ નં.૧૪૭
મુખ્ય સંપક અધિકારીજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૯૦૩૮ ઈન્ટર કોમ નંબરઃ-૧૮૨
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૭૯૧૮
અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડો. એસ. એન. દવે (ઇ.ચા)જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૦૨૮૧-૨૪૪૯૦૩૮૦૨૮૧-૨૪૪૭૯૧૮૯૯૭૯૫૮૫૯૪૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688759