મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પંચાયત)
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્ષ- રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન. બી. વસાવા (ઈ.ચા.)
ફોન નંબર૨૪૪૧૦૧૭/૨૪૪પ૩૩૧ ઈન્‍ટર કોમ નંબર- ૧૨૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪પપ૨૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ - મેલ
શ્રીમતી એલ. એ. ઠાકોરનાયબ ચીટનીસ૦૨૮૧-૨૪૪૧૦૧૭૦૨૮૧-૨૪પપ૨૮૬૭૫૬૭૩૦૮૪૦૬-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688419