મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પંચાયત)
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્ષ- રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી. બી. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેર માં. મં (પં) વિભાગ
ફોન નંબર૨૪૪૧૦૧૭/૨૪૪પ૩૩૧ ઈન્‍ટર કોમ નંબર- ૧૨૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪પપ૨૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ - મેલ
શ્રીમતી એલ. એ. ઠાકોરનાયબ ચીટનીસ૦૨૮૧-૨૪૪૧૦૧૭૦૨૮૧-૨૪પપ૨૮૬૭૫૬૭૩૦૮૪૦૬-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710630