મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઅંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

પ્રસ્‍તાવના
સને ૨૦૦૯-૨૦૧૦ નું સુધારેલ અંદાજપત્ર૪ તથા સને :૨૦૧૦-૨૦૧૧ નાં અંદાજપત્રની તારીજ જનરલ તારીખ
સને : ૨૦૦૯-૨૦૧૦ નું સુધારેલ અંદાજપત્ર તથા સને : ૨૦૧૦-૨૦૧૧ નાં અંદાજ પત્રની તારીજ
સનેઃ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ નાં વર્ષનું સુધારેલ તથા ૨૦૧૦-૨૦૧૧ નાં વર્ષનાં અંદાજ પત્રની મુખ્‍ય સદરવાર તારીજ સ્‍વભંડોળ (આવક)
સનેઃ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ નાં વર્ષનું સુધારેલ તથા ૨૦૧૦-૨૦૧૧ નાં વર્ષનાં અંદાજ પત્રની મુખ્‍ય સદરવાર તારીજ સ્‍વભંડોળ (ખર્ચ)
સનેઃ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ નાં સુધારેલ અંદાજપત્ર તથા ૨૦૧૦-૨૦૧૧ નું અંદાજપત્ર સ્‍વભંડોળ જીલ્‍લા પંચાયતને મળતી આવકો પૈકી તાલુકા પંચાયતને ફાળવવાની થતી રકમોનું ફાળવણી બતાવતું પત્રકઃ
સનેઃ ૨૦૧૦-૨૦૧૧ નાં અંદાજપત્રમાં સ્‍વભંડોળ અને સરકારી પ્રવૃત્તિની સદરવાર જોગવાઇની વિગત દર્શાવતું પત્રક
સને ૨૦૦૭-૨૦૦૮ સ્‍વભંડોળની વિગત દર્શાવતું પત્રક
સને ૨૦૦૭-૨૦૦૮ ની ગ્રાન્‍ટ તથા ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક
સને ૨૦૦૭-૨૦૦૮ ની દેવા વિભાગની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ઓડિટ (લોકલ ફંડ)
આવકનું તારીજ પત્રક : વાર્ષિક હિસાબ - ૨૦૦૮-૨૦૦૯
ખર્ચનું તારીજ પત્રક : વાર્ષિક હિસાબ - ૨૦૦૮-૨૦૦૯
૨૦૦૮-૨૦૦૯ નાં વર્ષની સદરવાર આવક વર્ગીકરણ પત્રક
૨૦૦૮-૨૦૦૯ નાં વાર્ષિક હિસાબ ખર્ચ વર્ગીકરણ પત્રક
વાર્ષિક હિસાબ : ૨૦૦૮-૨૦૦૯ સરકારશ્રીમાંથી મળેલ ગ્રાન્‍ટ અને રીફંડ કરેલ ગ્રાન્‍ટનું પત્રક
વાર્ષિક હિસાબ - ૨૦૦૮-૨૦૦૯ : જીલ્‍લા / તાલુકા પંચાયત પ્રવૃત્તિ, રાજ્ય પ્રવૃત્તિ - બીજ યોજનાકીય, યોજનાકીય ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682325