મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખા નુ નામહિસાબી શાખા
શાખા નું સરનામુજીલ્લા પંચાયત કચેરી રાજકોટ
મુખ્ય સંપક અધિકારીહિસાબી અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૭૬૧૫૧ ઇન્ટર કોમ નંબર - ૧૫૦
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૦૨૭૯
અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એન. જે. ગોહિલહિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧ ૦૨૮૧ ૨૪૭૬૧૫૧૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૭૯૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦ao-ddo-raj@guajrat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710665