મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

ખરીફ પાક - ૨૦૧૨ અંદાજીત પાકવાર વાવેતર વિસ્‍તાર (હેકટર) દર્શાવતુ પત્રક
ખરીફ પાક - ૨૦૧૧ ફાઇનલ પાકવાર વાવેતર વિસ્‍તાર (હેકટર) દર્શાવતુ પત્રક
રવિ પાક - ૨૦૧૧-૧૨ પાકવાર વાવેતર વિસ્‍તાર (હેકટર) દર્શાવતુ પત્રક
ઉનાળુ પાક - ૨૦૧૧-૧૨ પાકવાર વાવેતર વિસ્‍તાર (હેકટર) દર્શાવતુ પત્રક
વર્ષ- ૨૦૦૭-૦૮
અ.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦ હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ)
મગફળી ૩૦૧૩.૪૨ ૫૫૪૪.૬૫ ૧૮૩૯.૯૯
તલ ૨૫૪.૦૧ ૧૧૭.૦૫ ૪૬૦.૮૩૪
એરંડા ૧૨૭.૪૨ ૪૦૨.૨૨ ૩૧૫૬.૭
બાજરી ૧૪૧.૫૬ ૨૧૨.૬૯ ૧૫૦૨.૫૧
કપાસ ૩૧૮૭.૩૦ ૭૫૬૩.૮૬ ૨૩૭૩.૧૩
મગ ૪૧.૩૮ ૧૮.૯૩ ૪૫૭.૪૮
અડદ ૩૮.૬૪ ૧૯.૬૫ ૫૦૮.૫૮
ચોળી ૪.૪૫ ૩.૯૬ ૮૮૯.૧૮
તુવેર ૫.૦૨ ૭.૯૭ ૧૫૮૮.૩૫
૧૦ ધઉ ૧૦૮૫.૩૯ ૪૩૦૧.૮૨ ૩૯૬૩.૩૯
૧૧ ચણાં ૧૩૨.૧૯ ૧૮૯.૫૫ ૧૪૩૩.૯૬
૧૨ જીરૂ ૨૫૨.૩૭ ૧૯૬.૦૯ ૭૭૬.૯૯
૧૩ લસણ ૧૬૦.૫૮ ૯૫૪.૭૮ ૫૯૪૨.૮૨
૧૪ ડુંગળી ૧૨૩.૦૮ ૩૦૪૮.૦૫ ૨૪૭૬૪.૮૦
૧૫ ઉનાળુ મગફળી ૬૬.૧૦ ૧૫૮.૯૭ ૨૪૦૫.૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710687