મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખા નું સરનામુજિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ
મુખ્ય સંપક અધિકારીજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર(૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯ ઇન્ટર કોમ નંબર - ૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૦,૧૭૧
ફેકસ નંબર-
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી આર.જે.પંડયા નાયબ ચીટનીશ(૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮૯૭૨૭૧૧૩૨૦૯-
શ્રી એચ.જી.સાણજામ.ખ.નિ. (મગફળી)(૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮૯૬૬૨૫૪૧૧૬૮-
શ્રી એ.જે.ચોવટીયામ.ખ.નિ. (પા.સ.)(૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮૯૭૨૫૭૯૫૨૬૧-
શ્રી એ.એલ.કોરડીયા મ.ખ.નિ. (એગ્રો)(૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮૯૪૨૭૨૩૬૬૯૬-
ખાલી જગ્યા ખેતી અધિકારી (૦૨૮૧) ૨૪૪૦૮૮૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713782