મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઇ

સિંચાઇ

વર્ષ- ૨૦૦૭-૦૮
અં.નં. તાલુકાનું નામ નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
ગોંડલ ૨૭૦૦ ૧૦૮૦૦ ૧૬૦૦૦ ૧૬૪૦૦
જામકંડોરણા ૧૧૫૪ ૨૫૦૦ ૬૦૦૦ ૬૧૪૬
કોટડા સાંગાણી ૧૧૪૯ ૭૭૫૩ ૩૫૦૦ ૪૨૫૩
રાજકોટ ૫૦૦   ૨૦૦ ૧૧૦૦૦ ૧૨૦૦૦
ઉપલેટા ૮૪૮૧ ૪૯૦૦ ૩૧૦૦ ૩૮૬૪
માળીયા મીંયાણા ૧૨૦ ૩૭૦
લોધિકા ૩૬૦ ૩૫૧૪ ૫૦૦૦
પડધરી ૧૨૦૦૦ ૧૦૦૦ ૨૦૦૫ ૩૦૦૦
વાંકાનેર ૪૭૪૭ ૨૨૨૫૦ ૧૨૦૦ ૨૨૦૦
૧૦ મોરબી ૩૪૪૫ ૬૮૪૨ ૨૮૨૫ ૫૦૦૦
૧૧ ટંકારા ૯૬૭૦ ૩૬૪૨ ૪૦૦૦
૧૨ ધોરાજી ૯૭૯૬ ૭૩૪૪ ૭૪૦૦
૧૩ જેતપુર ૧૨૩૫૫ ૪૧૦૦ ૪૭૦૦ ૨૦૦૦
૧૪ જસદણ ૮૫૦૦ ૭૫૦ ૨૦૦૦૦ ૧૭૭૫૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688438