મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાખેતીવાડીની યોજનાઓ

ખેતીવાડીની યોજનાઓ

 
અ.નુ. યોજનાનું નામ
૧. ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વિમા યોજના
૨. એમ. એન. આર. - ૭ નાના સીમાન્ત ખેડૂતો (અનુ.જાતિ , અનુ.જનજાતિ સિવાયના) ને સિંચાઈ સવલતો માટે સહાય.
૩. એમ. એન. આર. - ૪ અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતોને સિંચાઈ સવલતો માટે સહાય.
૪. એમ. એન. આર. - ર અનુસુચિત જાતિ , અ.જ.જાતિ સિવાયના ખેડુતો માટે કળષિ સહાયક કાર્યક્રમ.
૫. એમ. એન. આર. - ૪ કળષિ પેદાશો માટે અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતોને ઉતેજન આપનારું પ્રોત્સાહન.
૬. એમ. એન. આર. - ૬ (કઠોળ) તેલીબિયા નું ઉત્પાદન , કઠોળ વિકાસ અને વધતી જતી મકાઈનો વિકાસ કાર્યક્રમ .
૭. એ.જી.આર. - ૯ બૃહદ વ્યવસ્થા હેઠળ કામગીરી યોજના દવારા રાજયના મુદતનો સધન કરવાની યોજના
૮. એમ. એન. આર. - ૬ (તેલીબિયા)તેલીબિયાનું ઉત્પાદન , કઠોળ વિકાસ અને વધતી જતી મકાઈનો વિકાસ કાર્યક્રમ.
૯. એમ. એન. આર. - પ કોટન ટેકનોલોજી મિશન
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 681853