મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાકોપર-ટી

કોપર-ટી

 
બે બાળકો વચ્ચે ગાળો રાખવા માટે સ્ત્રઓમાટે કોપર- ટી ઉતમ સાધનછે. જે હાલ નવા વૈજ્ઞાનિક અભિગમ મુજબ દશ વર્ષ સુધી કાર્યાન્વિત રહી બાળકનો જન્મ થતા અટકાવેછે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710623