મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું રેષકોર્ષ સામે, જિલ્લા પંચાયત કમ્પાઉન્ડ, રાજકોટ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી વિવેક પાઠક અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી.
ફોન નંબરર૪પ૭૩પ૮ ઈન્ટર કોમ નંબર - ૧૭ર
મોબાઈલ નંબર૯૭૨૭૭૦૦૦૩૧
ફેકસ નંબરર૪૭૯૧૪૮ - ર૪૪૩ર૩પ
શાખાના અન્‍ય અધિકારીઓની માહીતી
ક્રમનામહોદોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
ખાલી જગ્યા જિલ્‍લા આઇ.ઇ.સી.અધિકારી૯૭૨૭૭ ૦૦૦૨પ૦૨૮૧ ૨૪પ૭૩પ૮
ડો. જાવિયા કવોલીટી એશ્‍યોરન્‍સ મેડીકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭ ૦૮૬૦૧૦૨૮૧ ૨૪પ૭૩પ૮
શ્રીમતિ સી. એમ. પરમારવહીવટી અધિકારી૯૯૨૪૪ પ૭પ૪૧૦૨૮૧ ૨૪પ૭૩પ૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682448