મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ

સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ

સાંસ્‍કૃતિક કલાકારો મારફત આરોગ્‍ય કાર્યક્રમોના પ્રચાર પ્રસારની કામગીરી પણ કરવામાં આવેછે. નાટક, શેરીનાટક, ભવાઇ, લોકડાયરા, કથાકીર્તન, કઠપુતળીના શો વગેરે સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમો કરવામાં આવેછે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713786