મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાકુટુંબ કલ્‍યાણ સિધ્‍ધી

કુટુંબ કલ્‍યાણ સિધ્‍ધી

વર્ષ ૨૧૧-૧૨ ની કુટુંબ કલ્‍યાણ સિધ્‍ધી
ક્રમ પધ્‍ધતિ વર્કલોડ સિધ્‍ધી ટકા

ઓપરેશન

૧૧૩૯૭

૭૯૧પ

૬૯.૪પ

આંકડી

૨૮૬૭૪

૨૬૧૮૩

૯૧.૩૧

નિરોધ

પપ૪૩૭

૩૬૮૨૩

૬૬.૪૨

ઓરલ પીલ્‍સ

૧૧૮૩૬

૭૨૩૯

૬૧.૧૬

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710649