મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસ્લાઈડશો

સ્લાઈડશો

 
સ્લાઈડશોનું આયોજન બ્લોક કક્ષાએ તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએ કરવામાં આવેછે. આ સ્લાઈડશો મેલેરીયા, ફાઈલેરીયા, તેમજ ઈમ્યુનાઈજેશન કાર્યક્રમ અંગે બતાવવામાં આવેછે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710604