મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


શાખા નુ નામમહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ.
શાખા નું સરનામુરેસકોર્ષ જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીશ્રી ડી. વી. મકવાણા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧ ઈન્ટર કોમ નં. ૧૧૪
ફેકસ નંબર૨૪૭૨૯૧૮

અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડી. વી. મકવાણા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
શ્રી એસ. એ. ઠાકરનાયબ ચીટનીશ મહેકમ શાખા૨૪૫૧૨૪૮૨૪૭૨૯૧૮૯૮૨૫૦૭૭૬૩૩dyddo-vikas-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710626