મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખા નુ નામમહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ.
શાખા નું સરનામુરેસકોર્ષ જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીશ્રી આર. જે. ગોહિલ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, (મહેકમ) જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ.
ફોન નંબર૦૨૮૧- ૨૪૫૦૮૫૫, ઈન્ટર કોમ નંબરઃ-૧૦૭
ફેકસ નંબર૨૪૭૨૯૧૮
અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર. જે. ગોહિલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮ ૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
શ્રી એસ. એ. ઠાકરનાયબ ચીટનીશ મહેકમ શાખા૨૪૫૧૨૪૮૨૪૭૨૯૧૮૯૮૨૫૦૭૭૬૩૩dyddo-vikas-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 13/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 690727