મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી-રેસકોર્ષ પાસે, કોટક મહેન્દ્વા બેંક ની સામે-રાજકોટ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જે. બી. વદર, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧
મોબાઈલ નંબર-
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી જે. બી. વદરશ્રી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસૂલ)૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યાનાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ -dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
શ્રી સી.બી.અજાણી જુનીયર કલાર્ક ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ ૯૯૭૯૯૧૬૧૬૦dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યાજુનીયર કલાર્ક ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ -dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
શ્રી પી. વી. શુકલ જુનીયર કલાર્ક ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ ૯૯૭૯૫૮૪૮૩૭dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688775