મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી-રેસકોર્ષ પાસે, કોટક મહેન્દ્વા બેંક ની સામે-રાજકોટ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી. વી. મકવાણા, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧
મોબાઈલ નંબર૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડી. વી. મકવાણા શ્રી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસૂલ)૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in
શ્રી સી. સી. ભટૃ નાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ -dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in
શ્રી પ્રતિક પાટણવાડીયા જુનીયર કલાર્ક ૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮ -dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યાજુનીયર કલાર્ક ૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮-dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713789