મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
મેલેરીયા શાખા ધ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ મેલેરીયા , ડેન્ગ્યુ, ચિકુનગુનિયા, ફાઇલેરીયા, વિ... રોગના નિયંત્રણ અટકાયત પગલાઓ અને સારવારની કામગીરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએથી કરવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707342