InstanceBeginEditable name="content"
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામું મેલેરીયા શાખા, બીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્સ ચોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબર(૦ર૮૧) ર૪૪૩૧૩ર  ઈન્ટર કોમ નંબર - ૧૮૬ - ૧૮૭ - ર૧૩
ફેકસ નંબર(૦ર૮૧) ર૪૪૩૧૩ર
 
InstanceEndEditable

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707331