મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા જિલ્લા પંચાયત કચેરી- રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જે. બી. વદર,
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પચાયત)
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬ ઈન્ટર કોમ નંબર - ૧૧૪
મોબાઈલ નંબર૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી જે. બી. વદરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારી (પચાયત)૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in
શ્રી એસ. એલ. ચૌઘરીનાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
ખાલીજગ્યાનાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
શ્રી પી. એલ. પડયા (ઈ.ચા.)જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
શ્રી આર. બી. જોષી જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૯૩૨૭૭૫૦૩૮૫-
શ્રી યુ. ડી. કાસાણીજુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
શ્રી કે.સી. સરતેજા (ઈ.ચા.)જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૯૮૯૮૪૪૮૪૪૬-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688444