મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા જિલ્લા પંચાયત કચેરી- રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી. વી. મકવાણા
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પચાયત)
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬ ઈન્ટર કોમ નંબર - ૧૧૪
મોબાઈલ નંબર૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
ફેકસ નંબર૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડી. વી. મકવાણાશ્રી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૬૧૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
dyddo-pan-raj@gujarat.gov.in
શ્રી એસ. એલ. ચૌઘરીનાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
શ્રીમતી રીતુબેન તેરૈયા જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
ખાલી જગ્યા જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
ખાલી જગ્યા જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--
ખાલી જગ્યા જુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬૦૨૮૧-૨૪૪૪૩૩૬--


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710616