મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાઘાસ ચારા વિકાસ

ઘાસ ચારા વિકાસ


ધાસચારા વિકાસની કામગીરી વેગ આપવા માટે પશુપાલન ખાતાદ્વારા જીલ્લાીમાં સિઝન પ્રમાણેના વિવિધ પ્રકારના ધાસચારા બિયારણ વિના મુલ્યેગ પુરાપાડવામાં આવે છે. અને દ્વારા નિદર્શન પ્લોપટોનું આયોજન કરી અને પશુપાલકોનેસુધારેલા જાતના ધાસચારા ઉત્પ ન્ન કરવા માટે પ્રોત્સાોહીત કરવામાં આવે છે.

 પશુપાલન

આઉપરાંત આ કામગીરી માટે નિરણના નાના-નાના ટુકડા કરી પશુઓને ખવડાવવા માટે ચાફકટરખરીદી સહાય યોજના પણ અમલમાં છે.


 પશુપાલન

 પશુપાલન

પશુઆરોગ્ય મેળા કેમ્પ, સંકલ્પ પત્ર યોજના તથા સ્વભંડોળ યોજનાનાં કેમ્પમાં પશુપાલકોનાં પશુઓને વિનામુલ્યે નિષ્ણાંત પશુચિકિત્સક દ્વારા નિદાન અને સારવાર તથા શસ્ત્રક્રિયા(ઓપરેશન) કરી આપવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707363