મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ  હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં  સારવાર પામેલા તથા ખસી કરીગ ૫શું
વષૅ - ૨૦૦૭-૦૮
અં.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની  સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
 રાજકોટ  પશુ દવાખાનું રાજકોટ ૨૩૭૨
 રાજકોટ  પશુ દવાખાનું ગવરીદડ - ૪૭૬
 રાજકોટ  પશુ દવાખાનું સરધાર - ૧૮૦૬
 રાજકોટ  પશુ દવાખાનું કુવાડવા - ૧૯૬૭
 રાજકોટ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર સણોસરા - ૧૨૬૧
 રાજકોટ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર બેડલા - ૮૭૬
 ગોંડલ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર ગોંડલ ૨૨ ૧૯૫૦
 ગોંડલ  પશુ દવાખાનું દેરડી કુંભાજી - ૧૭૧૦
 ગોંડલ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર સુલતાનપુર - ૧૨૦૮
૧૦  ગોંડલ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર કોલીવડ - ૧૨૭૮
૧૧  ગોંડલ  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર વાસાવડ - ૪૫૦
૧૨  જેતપુર  પશુ દવાખાનું નવાગઢ - ૧૨૬૩
૧૩  જેતપુર  પશુ દવાખાનું વિરપુર(જ) - ૧૩૩૫
૧૪  જેતપુર  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર મેવાસા - ૯૪૦
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707336