પશુધન

જિલ્લાનું પશુધન ૨૦૧૨ વસતિ ગણતરી મુજબ

ક્રમ તાલુકોગાય વર્ગ ભેંસ વર્ગ ઘેટા બકરા ભુંડ ઘોડા/ટટ્ટુ કુતરા કૂલ
માળીયા મિંયાણા ૨૮૬૬૧૪૪૨૨૭૫૫૨૭૮૧૪૭૦૮૭૭૩૩૬૦૧
મોરબી૧૦૪૬૩૩૪૪૦૨૧૬૮૦૪૧૦૬૪૦૮૫૪૪૧૭૭૬૮૧૧
ટંકારા ૭૦૫૦૧૮૪૭૧૧૭૧૯૮૮૦૩૩૪૩૧૧૭૭૫૧૯૭૨
વાંકાનેર ૧૭૫૪૨૭૬૭૪૮૨૭૬૭૬૨૭૨૬૮૧૩૧૪૮૯૦૧૫૪૨૫૫
પડધરી ૮૮૫૪૧૬૨૯૩૧૯૬૫૯૬૮૯૯૫૯૨૯૧૭૫૪૬૮૧
રાજકોટ ૨૭૬૪૦૪૬૦૪૧૨૫૨૭૪૨૦૮૨૬૨૭૩૭૯૨૫૧૯૯૧૪૫૩૮૬
લોધીકા ૫૧૮૪૧૨૭૬૨૯૫૯૧૪૦૨૦૭૮૧૩૧૭૩૨૯૫૨
કોટડા સાંગાણી ૯૩૨૬૧૫૧૦૬૯૮૦૯૫૪૯૩૪૯૧૭૮૩૪૧૫૬૬
જસદણ ૩૫૩૯૫૭૬૬૭૫૧૮૬૫૧૩૩૬૮૪૧૫૯૨૨૯૪૧૬૬૮૫૮
૧૦ગોંડલ ૨૨૮૬૬૩૫૭૭૨૨૦૨૯૨૧૪૭૦૧૧૧૧૫૫૮૬૯૯૩૨૮
૧૧જામ કંડોરણા ૧૨૦૧૮૧૫૪૮૫૫૪૯૧૬૫૮૬૫૦૨૯૩૫૪૨૫૬૫
૧૨ઉપલેટા ૯૧૭૨૨૮૮૯૮૪૭૯૬૯૮૩૯૧૩૩૨૦૮૫૫૪૯૨૩
૧૩ધોરાજી ૬૮૩૨૧૬૭૫૨૨૨૭૧૬૨૭૩૩૧૨૧૩૪૩૪૨૯૩
૧૪જેતપુર ૧૨૭૬૩૨૪૩૭૬૧૧૧૦૫૧૦૪૦૧૬૦૩૯૮૯૬૨૬૯૪
કુલ૧૮૭૯૭૧૪૩૨૨૦૩૧૯૬૧૬૯૧૭૨૪૭૭૨૭૧૪૩૮૬૧૬૦૦૧૦૫૧૮૮૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 675294