પશુધન

જિલ્લાનું પશુધન ૨૦૧૨ વસતિ ગણતરી મુજબ

ક્રમતાલુકોગાય વર્ગભેંસ વર્ગઘેટાબકરાભુંડઘોડા/ટટ્ટુકુતરાકૂલ
1પડધરી૮૮૫૪૧૬૨૯૩૧૯૬૫૯૬૮૯૯૫૯૨૯૧૭૫૪૬૮૧
2રાજકોટ૨૭૬૪૦૪૬૦૪૧૨૫૨૭૪૨૦૮૨૬૨૭૩૭૯૨૫૧૯૯૧૪૫૩૮૬
3લોધીકા૫૧૮૪૧૨૭૬૨૯૫૯૧૪૦૨૦૭૮૧૩૧૭૩૨૯૫૨
4કોટડાસાંગાણી૯૩૨૬૧૫૧૦૬૯૮૦૯૫૪૯૩૪૯૧૭૮૩૪૧૫૬૬
5જસદણ૩૫૩૯૫૭૬૬૭૫૧૮૬૫૧૩૩૬૮૪૧૫૯૨૨૯૪૧૬૬૮૫૮
6ગોંડલ૨૨૮૬૬૩૫૭૭૨૨૦૨૯૨૧૪૭૦૧૧૧૧૫૫૮૬૯૯૩૨૮
7જામકંડોરણા૧૨૦૧૮૧૫૪૮૫૫૪૯૧૬૫૮૬૫૦૨૯૩૫૪૨૫૬૫
8ઉપલેટા૯૧૭૨૨૮૮૯૮૪૭૯૬૯૮૩૯૧૩૩૨૦૮૫૫૪૯૨૩
9ધોરાજી૬૮૩૨૧૬૭૫૨૨૨૭૧૬૨૭૩૩૧૨૧૩૪૩૪૨૯૩
10જેતપુર૧૨૭૬૩૨૪૩૭૬૧૧૧૦૫૧૦૪૦૧૬૦૩૯૮૯૬૨૬૯૪
11વિછિંયા
કુલ૧૫૦૦૫૦૨૮૮૧૬૦૧૨૬૯૩૯૧૧૮૭૨૨૨૭૧૧૦૯૫૦૨૩૯૭૩૫૨૪૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713765