પશુધન

જિલ્લાનું પશુધન ૨૦૧૨ વસતિ ગણતરી મુજબ

ક્રમ તાલુકોગાય વર્ગભેંસ વર્ગઘેટાબકરાભુંડઘોડા/ટટ્ટુકુતરાકૂલ
માળીયામિંયાણા૨૮૬૬૧૪૪૨૨૭૫૫૨૭૮૧૪૭૦૮૭૭૩૩૬૦૧
મોરબી૧૦૪૬૩૩૪૪૦૨૧૬૮૦૪૧૦૬૪૦૮૫૪૪૧૭૭૬૮૧૧
ટંકારા૭૦૫૦૧૮૪૭૧૧૭૧૯૮૮૦૩૩૪૩૧૧૭૭૫૧૯૭૨
વાંકાનેર૧૭૫૪૨૭૬૭૪૮૨૭૬૭૬૨૭૨૬૮૧૩૧૪૮૯૦૧૫૪૨૫૫
પડધરી૮૮૫૪૧૬૨૯૩૧૯૬૫૯૬૮૯૯૫૯૨૯૧૭૫૪૬૮૧
રાજકોટ૨૭૬૪૦૪૬૦૪૧૨૫૨૭૪૨૦૮૨૬૨૭૩૭૯૨૫૧૯૯૧૪૫૩૮૬
લોધીકા૫૧૮૪૧૨૭૬૨૯૫૯૧૪૦૨૦૭૮૧૩૧૭૩૨૯૫૨
કોટડાસાંગાણી૯૩૨૬૧૫૧૦૬૯૮૦૯૫૪૯૩૪૯૧૭૮૩૪૧૫૬૬
જસદણ૩૫૩૯૫૭૬૬૭૫૧૮૬૫૧૩૩૬૮૪૧૫૯૨૨૯૪૧૬૬૮૫૮
૧૦ગોંડલ૨૨૮૬૬૩૫૭૭૨૨૦૨૯૨૧૪૭૦૧૧૧૧૫૫૮૬૯૯૩૨૮
૧૧જામકંડોરણા૧૨૦૧૮૧૫૪૮૫૫૪૯૧૬૫૮૬૫૦૨૯૩૫૪૨૫૬૫
૧૨ઉપલેટા૯૧૭૨૨૮૮૯૮૪૭૯૬૯૮૩૯૧૩૩૨૦૮૫૫૪૯૨૩
૧૩ધોરાજી૬૮૩૨૧૬૭૫૨૨૨૭૧૬૨૭૩૩૧૨૧૩૪૩૪૨૯૩
૧૪જેતપુર૧૨૭૬૩૨૪૩૭૬૧૧૧૦૫૧૦૪૦૧૬૦૩૯૮૯૬૨૬૯૪
કુલ૧૮૭૯૭૧૪૩૨૨૦૩૧૯૬૧૬૯૧૭૨૪૭૭૨૭૧૪૩૮૬૧૬૦૦૧૦૫૧૮૮૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688719