મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના


પશુપાલન શાખા, જીલ્લાા પંચાયત, રાજકોટમાં નીચેની વિગતનાઅધિકારી/કર્મચારી ફરજ બજાવે છે.
(૧) નાયબ પશુપાલન નિયામક, વર્ગ-૧- ૧ (ખાલી જગ્યા)
(૨) મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વર્ગ-ર- ૧
(૩) સીનીયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ –૨( ૧ જગ્યા ખાલી)
(૪) જુનીયરકલાર્ક, વર્ગ-૩ - ૨ ( ૧ જગ્યા ખાલી)
(૫) ડ્રાયવર, વર્ગ-૩ ૧
(૬) પટાવાળા, વર્ગ-૪ ૧

પશુપાલન શાખા, જીલ્લાો પંચાયત, રાજકોટ હેઠળ, રાજકોટ જીલ્લાામાં૨૮-પશુદવાખાના, ૧૮-પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દ્રો આવેલા છે. તેમજ રાજકોટ ખાતે એકઅર્બન કૃત્રિમ બીજદાન કેન્દ્ર કાર્યરત છે. આ પશુ દવાખાના તથા પ્રાથમિક પશુ સારવારકેન્દ્રોવ દ્વારા જીલ્લાામાં પશુ આરોગ્ય્ જાળવણી, રોગચાળા અટકાયતી રસીકરણ કામગીરી, પશુ સંવર્ધનની કામગીરી જેવી છે. ખસીકરણ, કૃત્રિમ બીજદાન, નજીવી કિંમતે ધણખૂંટ પૂરાપાડવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જીલ્લાછમાં પશુરોગ નિદાન અને સારવારકેમ્પો નું આયોજન કરી. જીલ્લાગમાં પશુપાલકોની જાનવરોને ગ્રામ્ય્ લેવલે પશુસારવારની સવલતો જીલ્લાો પંચાયતનાં સ્વદભંડોળમાંથી દવાઓ ઉપલબ્ધ્ કરી સેવાઓ આપવામાંઆવે છે.

આ ઉપરાંત પશુપાલન ખાતાની તમામ યોજનાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.જેમાં સંકલ્પા પત્ર યોજના, બકરા એકમની સ્થાશપના, કેટલ શેડ બાંધકામ પર સહાય,દૂધ ઉત્પાદન હરીફાઇ, એકિકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના, પશુ આરોગ્યસ મેળા, નજીવી કિંમતેધણખૂટ પુરા પાડવા, તાલુકા તથા જિલ્લા કક્ષાની પશુપાલન શિબિર યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.

રાજકોટ જીલ્‍લામાં તાલુકાવાર પશુ દવાખાના તથા પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્‍દ્રો નીચે પ્રમાણે આવેલા છે.

રાજકોટ જીલ્‍લામાં આવેલ પશુ દવાખાના પ્રા.સા.કેન્‍દ્રોની યાદી


આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710605