મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮
અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. પ૭૬૯૧
ઈ.ટી. રપપ૦૧
એફ.એમ.ડી. ૪૯૭૯૮
હડકવા (એ.આર.વી.) ૧૩ર
બી.કયુ. પ૩૭૯૯
કાળીયો તાવ ર૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688461