મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી


ક્રમ યોજનાનું નામ મહત્તમ સહાયની રકમ રૂ.
૧૦ બકરી + ૧ નર બકરા એકમની સ્થારપના૩૦,૦૦૦/-
ચાફકટર ખરીદી પર સહાયની યોજના

૧૫,૦૦૦/-

અનુસુચિત જાતિ માટે હેલ્થ- પેકેજ સહાય યોજનાબીયારણ કીટ પુરી પાડવામાં આવે છે.
કૃત્રિમ બીજદાનથી જન્મેલ વાછરડીઓની પ્રોત્સાહન યોજના રૂ.૨,૦૦૦/-
એકિકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના બીયારણ કીટ પુરી પાડવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 681819