મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતીપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુજીલ્‍લા પંચાયત , રેસકોર્ષ પાસે, રાજકોટ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીનાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નંબર૨૪૪૪૭૮૨ ,ઇન્‍ટર કોમ નંબર-૧૬૪
સંસ્થાવાઇઝ ફરજ બજાવતાં ક્ષેત્રિય કર્મચારી/અધિકારીઓ
ક્રમ અધિકારી/ કર્મચારીનુ નામહોદો સંસ્થાનું નામ
ડો.બી.કે. ત્રિવેદી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, રાજકોટ
ડો.એન .એ. જાકાસણિયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, સરધાર તા.રાજકોટ
ડો.જ જી.કે. વોરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, કુવાડવા તા.રાજકોટ
ડો.એમ.સી.ઘેટીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના,ગોંડલ
ડો.એ.બી. રાણીપા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના,દેરડી તા. ગોંડલ
ડો. કે.કે . સાવલીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, વિરપુર તા.જેતપુર
ડો. વી.જે. રૂપાપરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, દેવકી ગાલોલ તા.જેતપુર
ડૉ.જી. જી. ગોવાણીપશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, ધોરાજી
ડો.કે.યુ. ખાનપરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, ઉપલેટા
૧૦ડો. આર.સી. પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, મોટી પાનેલી તા.ઉપલેટા
૧૧ડો.જે.જી. સાવલીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, જામકંડોરણા
૧૨ડો. વી.એલ. બેચરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, લોધીકા
૧૩ડો. ટી.સી.ભાડજા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, કોટડાસાંગાણી
૧૪ડો. એ.પી. ડેલવાડીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, રામોદ
૧૫ડો. બી.એ. અભાણી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, જસદણ .
૧૬ડો. એમ.એચ. ફોતરીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, વિંછીયા તા.જસદણ
૧૭ડો .પી.ટી. પઢિયાર પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, વીરનગર તા.જસદણ
૧૮ડો. એસ.આર. ગોંડલીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, વાંકાનેર
૧૯ડો. વી.આર. વસીયાણી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, લુણસર તા.વાંકાનેર
૨૦ડો.એ.એન. કાલરીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના-મોરબી
૨૧ડો. એન.જે. વડનગરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના-બગથળા
૨૨ડો.એચ.ડી. ચીખલીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી શાખા પશુ દવાખાના- જેતપર
૨૩ડો.જે.પી. ઉઘરેજાપશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના-ટંકારા
૨૪ડો.જે.કે. પટેલપશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના-મિતાણા તા.ટંકારા
૨૫ડો. મનીષ ડી. સબાપરા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, માળિયામિયાણા
૨૬ડો. એન.જે.કાસુન્દ્રા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, પડધરી
૨૭ડો. એસ.એલ. જીવાણી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના, ખંભાળા તા.પડધરી
૨૮ડો. પી.ટી કાકડિયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી અર્બન એ.આઇ.સેંટર ,રાજકોટ
૨૯શ્રી એન.એલ. કૈલા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. બેડલા તા.રાજકોટ
૩૦શ્રી એમ. આર. દુબડીયા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. સણોસરા તા.રાજકોટ
૩૧શ્રી એસ. એમ. કૈલા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. કોલીથડ તા. ગોંડલ
૩૨શ્રી જે.એસ. ગઢવી પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. સુલતાનપુર તા. ગોંડલ
૩૩શ્રી ડી.બી. સોજીત્રા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. અમરનગર તા.જેતપુર
૩૪શ્રી બી. યુ. ચાવડા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.છત્રાસા તા.ધોરાજી
૩૫શ્રી જે.પી. રાદડીયા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. મેવાસા તા.જેતપુર
૩૬શ્રી એ.એન. ઘોયલ પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. લાંઠ તા.ઉપલેટા
૩૭શ્રી એચ. કે. સોલંકી પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. ખીરસરા તા.ઉપલેટા
૩૮શ્રી એમ.વી. સોજીત્રા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. ચિત્રાવડ તા.જામકંડોરણા
૩૯શ્રી બી.સી. રાઠોડ પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. ખીરસરા તા.લોધીકા
૪૦શ્રી ડી.સી. ઠુમ્મર પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. રાજપરા તા.કોટડાસાંગાણી
૪૧શ્રી .બી.આર. કરમુર પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. સાણથલી તા.જસદણ
૪૨શ્રી.જી. આર.ડઢાણીયા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. આંબરડી તા.જસદણ
૪૩શ્રી. ડી.એ. મકવાણા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. મોઢુકા તા.જસદણ
૪૪શ્રી બી.એલ. પટેલ પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. દલડી તા.વાંકાનેર
૪૫શ્રી એમ.એમ. ચૌહાણ પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. કોટડાનાયાણી તા.વાંકાનેર
૪૬શ્રી.એલ.મ.એમ.દેકાવડીયાપશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર- ખાનપર તા.મોરબી
૪૭શ્રી.એમ.એસ. ભટાસણા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર- સાવડી તા.ટંકારા
૪૮શ્રી.એસ. કે. પનારાપશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર- નેકનામ તા.ટંકારા
૪૯શ્રી એમ.એમ. કૈલા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.,જુના ઘાંટીલા તા.માળિયામિયાણા
૫૦શ્રી કે. જી. કૈલા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. મોટા દહીસરા તા.માળિયામિયાણા
૫૧શ્રી એસ.જી. બારસીયા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. સરપદડ તા.પડધરી
૫૨શ્રી કે.જી. પંચાસરા પશુધન નિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે. ખોડાપીપર તા.પડધરી
૫૩શ્રી એસ.જે. રાજ્યગુરૂ પશુધન નિરીક્ષકઅર્બન એ.આઇ.સેંટર ,રાજકોટ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 675096