મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


સં૫ર્ક માહિતીપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુજીલ્‍લા પંચાયત , રેસકોર્ષ પાસે, રાજકોટ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીનાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નંબર૨૪૪૪૭૮૨ ,ઇન્‍ટર કોમ નંબર-૧૬૪

સંસ્થાવાઇઝ ફરજ બજાવતાં ક્ષેત્રિય કર્મચારી/અધિકારીઓ
ક્રમઅધિકારી/કર્મચારીનુ નામહોદ્દોકચેરીમોબાઇલનંબરકચેરીનાં ફોનનંબર
ડો.પી.ટી.કાકડિયાઇ/ચા.નાયબ પશુપાલન નિયામકપશુપાલનશાખા, જિલ્લા પંચાયત, રાજકોટ૯૪૨૬૨૫૦૯૦૨૦૨૮૧-૨૪૪૪૭૮૨
ડો.બી.કે.ત્રિવેદીઇ/ચા.મદદનીશ પશુપાલન નિયામકપશુપાલનશાખા, જિલ્લા પંચાયત, રાજકોટ૯૪૨૬૨ ૩૫૨૬૦૦૨૮૧-૨૪૪૪૭૮૨
ડો. બી.કે.ત્રિવેદીપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, રાજકોટ૯૪૨૬૨ ૩૫૨૬૦૦૨૮૧-૨૪૪૬૭૩૯
ડો.એન.એ.જાકાસણિયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, સરધાર૯૪૨૬૪૪૮૪૫૮૦૨૮૧-૨૭૮૧૦૭૮
ડો.જી.કે.વોરાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, ગવરીદડ૯૮૯૮૧૫૮૯૩૯૦૨૮૧-૨૭૮૪૨૧૬
ડો.એમ.સી.ઘેટીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,ગોંડલ૯૫૮૬૭૭૦૦૯૯૦૨૮૨૫-૨૯૪૪૮૬
ડો.એ.બી.રાણીપાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,દેરડી૯૪૨૭૮૩૯૦૨૭૦૨૮૨૫-૨૭૭૬૪૨
ડો.વી. જે. રૂપાપરાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,જેતપુર૯૭૨૬૩૮૪૫૨૯૦૨૮૨૩-૨૨૦૬૨૭
ડો.કે. કે. સાવલીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,વિરપુર૯૬૮૭૯૮૯૬૮૨૦૨૮૨૩-૨૯૪૪૦૨
૧૦ડો.વી. જે. રૂપાપરાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,દેવકી ગાલોલ૯૭૨૬૩૮૪૫૨૯
૧૧ડો.કે. કે. સાવલીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, ધોરાજી૯૬૮૭૯૮૯૬૮૨૦૨૮૨૪-૨૨૦૬૬૬
૧૨ડો.કે.યુ.ખાનપરાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, ઉપલેટા૯૮૨૫૮૪૦૫૮૪૦૨૮૨૬-૨૨૦૪૭૯
૧૩ડો.જે.જી.સાવલીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, જામકંડોરણા૯૮૨૫૬૫૦૧૪૫૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૧૭
૧૪ડો.વી.એલ. બેચરાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, લોધીકા૯૮૭૯૪૮૧૨૫૮૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૧૩
૧૫ડો.ટી.સી.ભાડજાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, કોટડાસાંગાણી૯૪૨૬૨૪૩૧૪૨૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૭૫
૧૬ડો.એ.પી.દેલવાડીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, રામોદ૯૮૭૯૪૨૦૬૧૨
૧૭ડો.બી.એ. અભાણીપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, જસદણ૯૯૨૪૯૬૯૪૩૫૦૨૮૨૧-૨૨૦૧૨૩
૧૮ડો.એમ.એચ. ફોતરીયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના, વીંછીયા૯૯૭૪૪૧૬૬૦૧૦૨૮૨૧-૨૭૩૫૨૬
૧૯ડો.આર.એમ.મેરજાપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,પડધરી૯૪૨૬૨૪૭૨૪૦૦૨૮૨૦-૨૨૩૩૩૫
૨૦ડો.એસ.એલ. જીવાણીપશુચિકિત્સાઅધિકારીપશુદવાખાના,ખંભાળા૯૯૨૫૪૪૭૫૦૦
૨૧ડો.પી.ટી.કાકડિયાપશુચિકિત્સાઅધિકારીઅર્બનએ.આઇ. સેન્ટર, સદર-રાજકોટ૯૪૨૬૨૫૦૯૦૨૦૨૮૧-૨૪૪૨૦૭૮
૨૨શ્રીએન. એલ. કૈલાપશુધનનિરીક્ષકઅર્બનએ.આઇ. સેન્ટર, સદર-રાજકોટ૯૪૨૬૯૩૬૨૯૯૦૨૮૧-૨૪૪૨૦૭૮
૨૩શ્રીએમ.આર.દુબડીયાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.સણોસરા૯૮૨૫૬૨૯૬૮૩
૨૪શ્રીએસ. એમ. કૈલાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.કોલીથડ૯૩૭૪૦૩૭૨૩૮
૨૫શ્રીજે.એસ. ગઢવીપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.સુલતાનપુર૯૮૨૫૬૩૫૪૧૦
૨૬શ્રીડી.બી. સોજીત્રાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.અમરનગર૯૭૨૬૫૯૩૪૯૩
૨૭શ્રીબી.યુ.ચાવડાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.મેવાસા૯૯૨૫૫૩૦૯૩૦
૨૮શ્રીએચ.કે. સોલંકીપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.છત્રાસા૯૯૭૯૧૫૩૮૧૪
૨૯શ્રી . બી.આર.કરમુરપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.લાંઠ૯૯૨૫૭૨૮૦૭૬
૩૦શ્રીએ.એન. ઘોયલપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.ખીરસરા૯૮૯૮૭૩૪૭૦૦
૩૧શ્રીએમ.વી. સોજીત્રાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.ચિત્રાવડ૯૮૭૯૦૨૫૨૧૫
૩૨શ્રીબી.સી. રાઠોડપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.ખીરસરા૯૮૨૫૮૨૮૪૦૩
૩૩શ્રીડી.સી. ઠુમ્મરપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.રાજપરા૯૮૭૯૭૫૦૮૩૨
૩૪શ્રી.જી.આર. ડઢાણીયાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે., સાણથલી૯૮૭૯૫૯૮૭૨૫
૩૫શ્રી.ડી.એ. મકવાણાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે., મોઢુકા૯૯૨૫૫૪૯૬૫૨
૩૬શ્રીએસ.જી. બારશીયાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.સરપદડ૯૮૨૫૦૮૪૯૫૨
૩૭શ્રીકે.જી. પંચાસરાપશુધનનિરીક્ષકપ્રા.પ.સા.કે.ખોડાપીપર૯૮૯૮૩૩૨૨૪૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713755