મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ-૨૦૦૯-૧૦
અં.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
રાજકોટ પશુ ઉત્પાદકતા ૧૩૪૨ ૨૫૨ ૧૬૦૦૦
લોધિકા વૃધ્‍ધિ શિબિર ૮૯૩ ૨૫૨ ૧૬૦૦૦
ધોરાજી - ૨૮૮૬ ૬૭૧ ૩૨૦૦૦
ઉપલેટા - ૧૦૬૭ ૫૮૫ ૩૨૦૦૦
જેતપુર - ૧૬૬૬ ૬૮૨ ૩૨૦૦૦
કોટડા સાંગાણી - ૩૮૫ ૨૯૮ ૧૬૦૦૦
ગોંડલ - ૨૭૨૭ ૯૨૪ ૩૨૦૦૦
પડધરી - ૧૭૭૮ ૩૦૦ ૩૧૮૬૩
રાજકોટ - ૨૧૮૮ ૮૪૮ ૪૮૦૦૦
૧૦ જસદણ - ૧૩૫૪ ૮૭૩ ૪૮૦૦૦
૧૧ ટંકારા - ૧૪૯૬ ૨૨૩ ૧૫૯૫૩
૧૨ વાંકાનેર - ૧૬૧૬ ૪૩૬ ૩૧૮૬૩
૧૩ મોરબી - ૨૮૦૧ ૮૩૦ ૩૧૮૬૩
૧૪ માળિયા-મી. - ૧૩૦૬ ૨૧૭ ૧૫૯૫૩
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688778