મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળી નોંધણી

સહકારી મંડળી નોંધણી

છેલ્લા ત્રણ વષૅમાં અસ્તિત્વમાં રહેલ મંડળીઓ.
 
ક્રમમંડળીઓનો પ્રકાર ૨૦૦૮-૦૯ ૨૦૦૯-૧૦૨૦૧૦-૧૧
જિલ્‍લા બેન્‍ક તથા નાગરિક બેન્‍કો ૧૨૧૨૧૨
તાલુકા/ જિલ્‍લા સહકારી સંઘો ૧૩ ૧૩૧૩
માર્કેટીંગ મંડળીઓ ૧૭ ૧૯ ૨૪
ખેતિવિષયક મંડળીઓ ૪૪૯ ૪૫૨ ૪૫૯
શરાફી/ બચતમંડળીઓ ૩૮૧ ૪૧૬ ૪૩૩
શાકભાજી- ફળ ઉત્પાદક મંડળીઓ ૧૦
પશુપાલન , ગોપાલક ,મરઘા ઉછેર ૨૫ ૨૬ ૨૭
સામુદાયિક ખેતી મંડળીઓ. ૨૫ ૨૫
૨૫
મત્સ્યોદ્યોગ મંડળીઓ ૧૬૧૮૧૮
૧૦પ્રાથમિક જિલ્‍લા ગ્રાહક ભંડાર/કેન્‍ટીન ૩૮ ૩૮ ૩૮
૧૧હાઉસીંગ મંડળીઓ તમામ ૪૧૦
૪૦૯૪૦૯
૧૨પિયત/ સિંચાઇ મંડળીઓ. ૩૬ ૩૭૫૧
૧૩વાહન વ્‍યવહાર તથા અન્‍ય મંડળીઓ. ૨૨ ૨૫ ૨૯
૧૪મજુર સહકારી મંડળીઓ ૧૫૫ ૧૬૬ ૧૬૯
૧૫દુધ ઉત્પાદક મંડળીઓ/ દુધ સંઘ ૪૧૯૪૩૪૪૫૦
 કુલઃ ૨૦૨૫ ૨૦૯૯ ૨૧૬૭
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713781